Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8421-8440 av 8505 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0433

  Kommisjonsvedtak 2005/433/EF av 9. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0450

  Kommisjonsvedtak 2005/450/EF av 20. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i New Zealand og USA...

 • Vet - import storfesæd

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0016

  Kommisjonsvedtak 2006/16/EF av 5. januar 2006 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 88/407/EØF og vedlegg II til vedtak 2004/639/EF når det gjelder importvilkår for storfesæd...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0085

  Kommisjonsvedtak 2006/85/EF av 10. februar 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i visse tredjestater...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0147

  Kommisjonsvedtak 2006/147/EF av 24. februar 2006 om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og tilhørende tiltak for flytting i Nederland...

 • Vet - import levende fisk

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32005D0742

  Kommisjonsvedtak 2005/742/EF av 19. oktober 2005 om endring av vedtak 2003/858/EF når det gjelder liste over områder som det kan tillates importert visse arter levende fisk og deres egg og gameter fra for videre oppdrett innen Fellesskapet ...

 • Vet - import bløtdyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32005D0409

  Kommisjonsvedtak 2005/409/EF av 31. mai 2005 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/804/EF som fastsetter de dyrehelsemessig vilkårene og sertifikatkrav ved import av bløtdyr og deres egg og gameter for videre vekst, oppfôring, gjenutsett eller humant konsum ...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0254

  Kommisjonsvedtak 2006/254/EF av 28. mars 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 30.03.2006
  Celexnr.: 32006D0008

  Kommisjonsvedtak 2006/8/EF av 4. januar 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Canada og USA...

 • EE-produkter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 23.03.2006
  Celexnr.: 32005D0618

  Kommisjonsbeslutning 2005/618/EF av 18. august 2005 om etablering av konsentrasjonsgrenser for visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 23.03.2006
  Celexnr.: 32005R1048

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1048/2005 av 13. juni 2005 om tillegg til forordning (EF) nr. 2032/2003 om andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocider - direktiv 98/8/EF...

 • Geografisk tilgjengelighet av svovelfritt drivstof

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.03.2006
  Celexnr.: 32005H0027 Basis rettsaktnr.: 1998/70/EF

  Veiledning til forståelse av "passende geografisk balansert tilgjengelighet" av svovelfritt drivstoff....

 • Kommisjonsdirektiv 2005/38/EF av 6. juni 2005 om prøvetaking og analysemetoder for offentlig kontroll av innhold av fusarium-toksiner i matvarer...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0038

  Kommisjonsdirektiv 2005/38/EF av 6. juni 2005 om prøvetaking og analysemetoder for offentlig kontroll av innhold av fusarium-toksiner i matvarer...

 • Prøvetaking/analysemetoder - ochratoksin A

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0005 Basis rettsaktnr.: 2002/026/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/5/EF som forandrer direktiv 2002/26/EF om prøvetaking og analysemetoder for offisiell kontroll av nivåene av ochratoksin A i visse matvarer....

 • Forordning-ocratoxin A

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005R0123

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2005 som forandrer forordning (EF) nr. 466/2001 som fastsetter grenseverdier for ocratoxin A i visse næringsmidler....

 • Hygienekrav transport av matvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005R0037

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 37/2005 av 12. januar 2004 om krav til temperaturkontroll i forbindelse med transport, oppbevaring og lagring av dypfryste næringsmidler...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0004

  Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabil...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0046

  Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker...

 • Prøvetaking/analyser - PAH

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0010

  Kommisjonsdirektiv 2005/10/EF av 4. februar 2005 om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av benzo(a)pyren i næringsmidler...

 • Anbefaling - PAH

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005H0108

  Kommisjonsanbefaling 2005/108/EF av 4. februar 2005 om videre undersøkelser av nivåer av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse typer mat...