Utsatt gjennomføring og ikrafttredelse av Solvens II

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU av 12. september 2012 som endrer direktiv 2009/138/EF (Solvens II) med hensyn til dato for gjennomføring og ikrafttredelse, og dato for opphevelse av visse andre direktiver

Directive 2012/23/EU of the European Parliament and of the Council of 12 September 2012 amending Directive 2009/138/EC (Solvency II) as regards the date for its transposition and the date of its application, and the date of repeal of certain Directives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU, som utsetter innføring av Solvens II, ble vedtatt i EU 12. september 2012, og innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU ble vedtatt 12. september 2012 for å utsette fristene for ikrafttredelse og gjennomføring i Solvens II-direktivet, ettersom arbeidet med endringer i Solvens II-direktivet gjennom Omnibus II-direktivet har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Direktiv 2012/23/EF innebærer at gjennomføringsfristen for de fleste av Solvens II-direktivets bestemmelser endres fra 31. oktober 2012 til 30. juni 2013. Ikrafttredelsestidspunktet for de fleste bestemmelsene endres fra 1. januar 2013 til 1. januar 2014.

Vurdering

Solvens II blir ytterligere utsatt ved direktiv 2013/58/EU og Omnibus II-direktivet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/23/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32012L0023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2012
Frist returnering standardskjema: 15.10.2012
Dato returnert standardskjema: 04.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 82/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.05.2019

Lenker