Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 355/2003 av 20. februar 2003 om godkjenning av avilamycin som tilsetningsstoff til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 355/2003 of 20 February 2003 on the approval of avilamycin as an additive in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2004

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen og godkjent som relevant og akseptabelt av EØS/EFTA-landene innenfor eksisterende unntak.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner antibiotikumet E 717 avilamycin som tilsetningsstoff i fôr til kalkuner. Godkjenningen er gitt for 10 år iht direktiv 70/524/EØF.  

Kommisjonen har vedtatt en strategi mot antibiotikaresistens, som bl a omfatter utfasing av bruken av antibiotika som vekstfremmere. Dette går fram av forslaget til ny forordning om tilsetningsstoff til fôrvarer, COM (2002) 771FINAL av 18.12.2002. Parlamentet støtter Kommisjonens forslag til utfasing av anitibiotika som vekstfremmer tilsatt fôr. Rådet har fått politisk aksept for å avkorte 10-års-godkjenningen. Det kan medføre forbud mot bruk av Avilamycin fra 01.01.2006.

SCoFCAH anbefalte ikke 10-års godkjenningen.

Godkjenningen trer i kraft 1. mars 2003 og gjelder fram til 20.01.2013.

I henhold til EØS-avtalen kan Norge ha nasjonale bestemmelser for tilsetningsstoffer i gruppe 1.0 Antibiotika. 

Merknader

E 717 Avilamycin er, ut fra norske holdninger til bruk av antibiotika som fôrtilsetning, ikke aktuelt å akseptere tilsatt til kalkunfôr. Det er derfor ikke nødvendig med forskriftsendringer.

Vurdering

E 717 Avilamycin er, ut fra norske holdninger til bruk av antibiotika som fôrtilsetning, ikke aktuelt å akseptere tilsatt til kalkunfôr.

Landbrukstilsynet tilrår derfor ikke bruk av E 717 Avilamycin som tilsetningsstoff i fôr til kalkuner. SU Landbruk ga sin tilslutning i møte 20. mars 2003.

Det er ikke innhentet synspunkter fra næringen eller fôrindustrien da de har et selvpålagte forbud mot bruk av antibiotika som fôrtilsetning.

De nordiske land stemte i mot 10 års godkjenning eller avsto fra å stemme da saken ble behandlet i SCoFCAH.

Rettsakten er relevant og akseptabelt av EØS/EFTA-landene innenfor eksisterende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0355/2003
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003R0355

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2003
Frist returnering standardskjema: 15.04.2003
Dato returnert standardskjema: 21.03.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.02.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.04.2005

Lenker

Til toppen