Kommisjonsforordning (EF) Nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 når det gjelder tungmetaller...

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 når det gjelder tungmetaller...

Commission Regulation (EC) No 78/2005 of 19 January 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards heavy metals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjør endringer i grenseverdiene for tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv
For bly er endringene følgende:

  • Sardinops (Sardinops sp.) legges til listen over fiskearter som har en grenseverdi på 0,4 mg/kg. (Den generelle grensen for bly i fisk er 0,2 mg/kg).
  • Man unntar innmat fra hode og thorax på hummer og andre lignende store krepsdyr  fra regelverket. Fra før av er brunmat fra krabbe unntatt.

For kadmium er endringene følgende:

  • Ansjos (Engraulis species), bonito (Sarda sarda), sardinops (sardinops sp.), tunfisk (Thunnus sp., Euthunnus sp., Katsuwonus sp.) og wedge sole (Dicologlossa cuneata) legges til listen over fiskearter som har en grenseverdi på 0,10 mg/kg. (Den generelle grensen for kadmium i fisk er 0,05 mg/kg).
  • Sverdfisk (Xiphias gladius) får en egen, høyere grenseverdi på 0,30 mg/kg.

For kvikksølv er endringene følgende:

  • det spesifiseres at grenseverdien for kvikksølv gjelder fiskekjøtt muskel, i tillegg til eksisterende lovtekst som gjelder fiskerprodukter.
  • Emperor (Hoplostethus sp.), grenadier (Coryphaenoides rupestris), megrim (Lepidorhombus sp.), mullet (Mullus sp.) poor cod (Tricopterus minutes) ogseabream pandora (Pagellus sp.) legges til  listen over fiskearter som har en grenseverdi på 1,0 mg/kg (den generelle grensen er på 0,5 mg/kg). Til den samme listen legges også flere arter av tunfisk.

Det foreligger forslag til grenseverdier for bly i fisk i Codex Alimentarius. Det vurderes hvorvidt det skal lages en liste også her, men så langt har det ikke vært mulig å bli enige om hvilke fiskearter som skal omfattes.

For kvikksølv foreligger det forslag om guideline levels.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskriften, ved at grenseverdiene innlemmes i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.


Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Endringene innebærer en svekkelse av regelverket, ved at flere fiskearter legges til i listene med høyere grenseverdier enn standard. Imidlertid representerer de aktuelle artene ikke noen signifikant del av norsk kosthold etter det Mattilsynet kjenner til. Når det gjelder tunfisk spises denne i en viss grad. Flere arter av tunfisk får en høyere grenseverdi. Dette understreker fortsatt behov for å følge med på nivåene av kvikksølv i denne fisken. (Mattilsynet har kostholdsråd for gravide og ammende på fersk tunfisk. Tunfisk på boks har mindre kvikksølv i kjøttet enn andre arter av tunfisk, og viser lave nivåer.)

Til tross for dette anseer Mattilsynet rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0078/2005
Basis rettsaktnr.: 0466/2001
Celexnr.: 32005R0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2005
Frist returnering standardskjema: 28.02.2005
Dato returnert standardskjema: 22.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 097/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker