Unntaksliste merking av allergener

Kommisjonsdirektiv 2005/26/EF av 21. mars 2005 som nedfeller en liste over ingredienser som er midlertidig unntatt fra vedlegg IIIa i råds- of parlamentsdirektiv 2000/13/EF....

Commission Directive 2005/26/EC of 21 March 2005 establishing a list of food ingredients or substances provisionally excluded from Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Sammendrag av innhold

Foreliggende direktivet gir en liste over ingredienser som er midlertidig unntatt fra vedlegg IIIa i direktiv 2000/13/EF. Vedlegg IIIa angir ingredienser som har spesielle krav med hensyn til merking fordi de ofte kan utløse allergi.

I forbindelse med implementering av vedleggslisten ble det laget en prosedyre for midlertidig unntak for noen stoffer som antagelig ikke vil utløse en allergisk reaksjon. Dette er stoffer som stammer fra de allergene ingrediensene, men som er så bearbeidet at deres evne til å utløse allergi er fjernet. Listen er utarbeidet etter at dokumentasjon og beskrivelser av studier som er igangsatt, er vurdert av EFSA. Listen er midlertidig, og innen november 2007 vil resultatene av studiene vurderes, og en endelig liste vil utarbeides.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift av 21.12.1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler.

Forslaget antas å gi noe økte kostnader for industrien til endring av merkingen på emballasjen.

Sakkyndige instansers merknader

Det er kommet noen innspill i forhold til at denne listen var lovet ferdig 25. november 2004 og at man derfor ønsker utvidede frister. Det er imidlertid gitt klare føringer fra kommisjonen at de ikke anser denne forsinkelsen relevant i forhold til utvidede frister, da fristen for å merke etter endringene er 25. november 2005 og det er gitt mulighet for å selge ut lageret med produkter som er merket før denne frist.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Mattilsynet mener det er relevant med en slik unntaksliste da det ikke er nødvendig å ha spesielle merkeregler for de ingrediensene som ikke vil være mer allergene enn andre ingredienser.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/026/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/013/EF
Celexnr.: 32005L0026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.03.2005
Høringsfrist: 30.05.2005
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen