Dataformat emballasjerapportering

Kommisjonsbeslutning 2005/270/EF av 22. mars 2005 om formatet for et databasesystem i forbindelse med direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall...

Commision Decision 2005/270/EC, of 22 March 2005 establishing the formats relating to the database systems pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Counsil on packaging and packaging waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Forslaget ble vedtatt av Kommisjonen 22. mars 2005. forslaget er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 27. januar 2006.

Beslutningen fastsetter hvilket format som skal benyttes ved den årlige datarapporteringen i forbindelse med etterlevelse av emballasjedirektivet. Hensikten er å samordne og forenkle rapporteringen på bakgrunn av erfaringer med dagens rutiner.

Vurdering

Beslutningen anses som relevant og akseptabel, og vil ikke medføre særlige endringer for Norge i forhold til dagens rutiner.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/270/EF
Basis rettsaktnr.: 1994/062/EF
Celexnr.: 32005D0270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.04.2005
Frist returnering standardskjema: 06.06.2005
Dato returnert standardskjema: 30.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker