10. selskapsdirektiv om grenseoverskridende fusjon

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/56/EF av 26. oktober 2005 om grenseoverskridende fusjoner av selskaper med begrenset ansvar...

DIRECTIVE 2005/56/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2005

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 26. oktober 2005. EØS-komiteen besluttet ved avgjørelse nr. 127/2006 å innlemme direktivet i EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10e. Ettersom gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett krever lovendringer, vil beslutningen bli forelagt for Stortinget for godkjennelse i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Det tas sikte på å sende lovforslag til gjennomføring av direktivet på høring i løpet av 2006.

Fristen for gjennomføring er 15. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Siktemålet med direktiv 2005/56/EF er å legge forholdene til rette for grenseoverskridende fusjoner av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar, når minst to av selskapene hører under lovgivningen i ulike EØS-stater. 

Et av grunnprinsippene i direktivet er at de deltagende selskapene skal oppfylle vilkårene og formalitetene som gjelder i deres hjemland for nasjonale fusjoner, med mindre noe annet følger av direktivet ut fra hensynet til fusjonens grenseoverskridende art. Direktivet gir videre anvisning på en bestemt prosedyre for grenseoverskridende fusjoner som kommer i tillegg til de nasjonale regler.

Innholdet i direktivet er i hovedtrekk følgende:

 • Ledelsen i de deltagende selskapene skal utarbeide en felles plan for den grenseoverskridende fusjonen. Fusjonsplanen skal sammen med nærmere angitte opplysninger offentliggjøres senest en måned før planen skal behandles av kompetent selskapsorgan.
 • Hvert av selskapene skal utarbeide en rapport som redegjør for de juridiske og økonomiske konsekvensene av fusjonen samt hvilke følger fusjonen kan få for selskapsdeltakerne, kreditorene og de ansatte.
 • Selskapene skal også som hovedregel innhente en rapport fra en uavhengig sakkyndig som skal inneholde de samme opplysninger som ved nasjonale fusjoner.
 • Som hovedregel skal beslutningen om fusjon treffes av generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende selskapene. Det stilles likevel ikke ubetinget krav om generalforsamlingens godkjennelse i det overtakende selskapet.
 • Hver av EØS-statene utpeker en myndighet som skal prøve om selskapene oppfyller vilkårene etter nasjonale regler for å fusjonere. Hvis dette er tilfelle, skal den kompetente myndigheten utstede et attest som bekrefter at alle formaliteter som skal oppfylles forut for fusjonen er gjennomført. Fusjonsattestene for hvert av selskapene sendes til den kompetente myndighet i den EØS-stat hvor det overtakende selskapet skal være hjemmehørende. Denne myndigheten prøver fusjonsvilkårene for så vidt gjelder gjennomføringen av fusjonen.
 • Rettsvirkningene av en grenseoverskridende fusjon er de samme som ved nasjonale fusjoner.
 • Spørsmål knyttet til ansattes medbestemmelse er behandlet i direktivet artikkel 16. Det fusjonerte selskapet skal i utgangspunktet være underlagt registreringslandets bestemmelser om ansattes rett til representasjon i selskapets styrende organer. Dette utgangspunktet gjelder likevel ikke dersom minst ett av de deltagende selskapene de siste seks månedene før offentliggjøringen av fusjonsplanen gjennomsnittlig hadde mer enn 500 ansatte og er omfattet av representasjonsordninger som nevnt i direktiv 2001/86/EF artikkel 2 bokstav k. Videre gjelder utgangspunktet ikke dersom de nasjonale reglene som finner anvendelse for det fusjonerte selskapet ikke gir de ansatte minst like gode representasjonsrettigheter som de hadde i selskapene som fusjonerer. I disse tilfellene skal det etableres et særlig forhandlingsutvalg som skal forhandle med styrene i de fusjonerende selskapene om en avtale vedrørende de ansattes medbestemmelse. Dersom slik avtale ikke nås innen seks måneder, eller tolv måneder dersom partene blir enige om å forlenge fristen, får standardbestemmelser om ansatterepresentasjon fastsatt i nasjonal lovgivning i medhold av direktiv 2001/86/EF anvendelse.

Merknader

Direktivet er vedtatt med hjemmel i Romatraktaten artikkel 44 (1) og er behandlet etter medbestemmelsesprosedyren i artikkel 251.

Etter norsk rett er det med unntak for særrreglene for europeiske selskap og europeiske samvirkeforetak, ikke adgang til å gjennomføre en fusjon, i ordets rettslige forstand, mellom ett norsk og ett utenlandsk selskap. Direktivet vil således gjøre det nødvendig med lovendringer i allmennaksjeloven og aksjeloven.

Staten blir i liten grad påført plikter etter direktivet. Oppgavene med kontroll og registrering av fusjonen vil imidlertid innebære en viss økning i arbeidsoppgavene for Foretaksregisteret og dessuten medføre behov for tilpasninger i registerets saksbehandlingssystemer, noe som kan få mindre budsjettmessige konsekvenser. For øvrig er det ikke grunn til å tro at lovforslaget vil få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for staten.

For de næringsdrivende vil direktivet kunne innebære både administrative og økonomiske besparelser i forhold til dagens ordning, hvor en sammenslåing av en norsk og en utenlandsk virksomhet må skje ved overtakelse av virksomhet, kombinert med oppløsning og avvikling av det overdragende selskapet og eventuelt stiftelse av nytt selskap eller forhøyelse av aksjekapital i det overtakende selskapet.

Når det gjelder de ansattes innflytelse i det fusjonerte selskapet, vil direktivet medføre at de norske ordningene for ansatterepresentasjon i stor utstrekning ivaretas når et norsk selskap fusjonerer med et utenlandsk selskap og således blir underlagt et annet lands rett.

Vurdering

Gjennomføringen av direktivet vil gjøre det enklere å foreta omstruktureringer på tvers av landegrensene og dermed også lette adkomsten for norske selskaper til andre europeiske markeder.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)703
Rettsaktnr.: 2005/56/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L5600

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2005
Frist returnering standardskjema: 13.01.2006
Dato returnert standardskjema: 05.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen