Forordning om .eu

Europaparlamentets og rådets forordning om opprettelse av .eu som toppdomene...

Regulation (EC) No 733/2002 of the European Parliament and of the Counsil of 22 April 2002 on the implementation of the .eu top level domain ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2005

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt. Første fase med registreringer skal etter EUs tidsplan starte i 4. kvartal 2005. Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-6.

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets og rådets forordning 733/2002/EF om opprettelse av .eu og toppdomene og danner med dette det rettslige grunnlag for opprettelsen av et eget toppdomene i EU.
Forordningen oppstiller prinsippene for etableringen av .eu-toppdomenet og angir rammeverket for den videre forvaltningen av toppdomenet. Opprettelsen av et .eu-toppdomene ventes å ha positiv innvirkning på handel via Internett innen EU og derigjennom fremme handelen og konkurransen i det indre marked. Opprettelsen av .eu er et ledd i Kommisjonens eEurope-initiativ.

Merknader

Hjemmel for forordningen er Romatraktaten artikkel 156 og 154.

.eu-domenet vil være et parallelt system til .no-domenet, og vil ikke i seg selv kreve endringer i dagens norske system. Regelverket for .no-domenet er nedfelt i forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener av 1. august 2003 nr. 990 (domeneforskriften), fastsatt med hjemmel i lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 nr. 83 (ekomloven) §§ 7-1 og 10-1 annet ledd.

Norske bedrifter, organisasjoner, myndigheter og privatpersoner ble tidligere nektet adgang til å registrere sitt navn under .eu. Grunnvilkåret for registrering er nedfelt i forordningens artikkel 2 b), og går ut på at den som søker om en domeneregistrering må være etablert ”within the Community”. Kommisjonen tolket dette dit hen at søkere etablert innen norsk territorium faller utenfor ordningen. Etter Kommisjonens syn skulle ”within the Community” forstås avgrenset til medlemsstatenes geografiske område. En slik forståelse er ikke i tråd med den vanlige forståelsen av geografisk område for rettsakter som tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonen snudde imidlertid i denne saken våren 2012 hvilket medfører at det nå gis adgang til registrering under .eu for norske aktører.

Innlemming av forordningen vil medføre endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært forelagt NHO som prinsipalt ønsker full deltakelse under .eu. Forordningen vil ved innlemmelse kreve endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon og gir norske næringslivsaktører tilgang på å etablere sitt forretningsnavn under toppnivådomenet .eu. Forordningen gir kun rettigheter i form av rett på tilgang til domeneressursen og stifter således ingen plikter for norske aktører. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økomiske konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten fremstår som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2002)733
Rettsaktnr.: 0733/2002
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32002R0733

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2012
Frist returnering standardskjema: 01.07.2012
Dato returnert standardskjema: 26.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 085/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2013
Høringsfrist: 26.04.2013
Frist for gjennomføring: 03.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.06.2013