Kommisjonsdirektiv 2005/78/EF av 14. november 2005 om gjennomførelse av Europa-parlaments- og Rådsdirektiv 2005/55/EF om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstaters lovgivning om foranstaltninger mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motore...

Kommisjonsdirektiv 2005/78/EF av 14. november 2005 om gjennomførelse av Europa-parlaments- og Rådsdirektiv 2005/55/EF om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstaters lovgivning om foranstaltninger mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til fremdrift av kjøre...

Commission Directive 2005/78/EC of 14 November 2005 implementing Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compressio...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 25-11.

Kommisjonsdirektiv 2005/78/EF endrer vedlegg I, II , III, IV,og VI i direktiv 2005/55/EF og implementerer samtidig artikkel 3 og 4 i samme direktiv.

For å sikre sammenheng med artikkel 5 i direktiv 2005/55/EF introduserer direktivet krav som oppfordrer til korrekt anvendelse av utstyr for etterbehandling av utslipp ved hjelp av reagenter, montert i nye, tunge kjøretøy. Sjåfører skal i god tid varsles om at reagentene snart er brukt opp eller at dosering av reagentene ikke skjer.

Der det brukes kjøretøy som anvender slikt utstyr, skal medlemsstatene sørge for at reagenter som anvendes av utstyret er tilgjengelig. Medlemsstatene skal også oppfordre til bruk av slike reagenter.

Direktivet introduserer krav som sikrer medlemsstatene mulighet ved periodisk kontroll å sjekke at kjøretøy med slikt utstyr anvender det korrekt. Medlemsstatene har også mulighet til å forby bruk av tunge kjøretøy som er typegodkjent med slikt utstyr, dersom utstyret ikke forbruker de nødvendige reagentene, eller slike reagenter ikke er tilstede i kjøretøyet.

Referansedrivstoffene for typegodkjenning av motorer i henhold til utslippsgrenseverdier spesifisert i direktiv 2005/55/EF, er omdefinert for bedre å gjengi svovelinnholdet i dieselen som er tilgjengelig på markedet fra 1. januar 2005 og som anvendes av motorer med forbedrete utslippskontrollsystemer. Direktivet omdefinerer også referansedrivstoffet for LPG for å gjengi progresjonen i markedet siden 1. januar 2005.

Tekniske tilpasninger av prosedyrene for prøvetaking og måling er dannet for å muliggjøre pålitelige og repeterbare målinger av partikkelutslipp fra kompresjonsmotorer som er gitt en typegodkjenning i henhold til grenseverdiene gitt i Vedlegg I i Direktiv 2005/55/EF og for motorer som anvender gass som er typegodkjent i henhold til grenseverdier for utslipp satt i samme vedlegg.

På bakgrunn av den hurtige teknologiske utviklingen på området skal direktivet revurderes dersom det er nødvendig innen 31. desember 2006.

Implementeringsfristen er 9. november 2006.

Vurdering

Direktivet vil ikke få vesentlige økonomiske konsekvenser eller medføre store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har sittet i arbeidsgruppen som har arbeidet med dette direktivet. Direktoratet har vært enig i forslagene, og ikke kommet med endringsforslag.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/78/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/55/EF
Celexnr.: 32005L0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2005
Frist returnering standardskjema: 16.01.2006
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.09.2006
Høringsfrist: 30.10.2006
Frist for gjennomføring: 08.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.12.2006

Lenker

Til toppen