Nitrat - grønnsaker

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1822/2005 av 8. november 2005 som endrer forordning (EF) nr. 466/2001 i forhold til nitrat i visse grønnsaker...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1822/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards nitrate in certain vegetables...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. juli 2006.

Bakgrunn: I forordning (EF) nr. 466/2001 ble det gitt anledning til å innføre en overgangsordning med hensyn til regelverket for nitrat i salat og spinat. Det vil si at de landene som hadde problemer med å få nitratnivåene i salat og spinat ned til under grenseverdiene skulle kunne selge sine produkter på hjemmemarkedet selv om de var over grenseverdiene.

I forordning (EF) nr. 563/2002 ble denne overgangsordningen tidsbegrenset til 1.1.05. Flere land søkte derfor innen 1.1.05 om å få forlenget sin overgangsperiode siden de fortsatt hadde problemer med å få nitratnivåene ned.

Denne rettsakten, forordning (EF) nr. 1822/2005, innvilger disse landene en forlengelse av overgangsperioden til 31.12.2008. Landene dette gjelder er:
For spinat: Belgia, Irland, Nederland og Storbritannia.
For salat: Irland og Storbritannia (hele året) og Frankrike (vinterperioden)

I tillegg utvides "vinterperioden" for spinat med en måned (oktober til april, i stedet for november til april - det vil si at den høyere grenseverdien som gjelder om vinteren blir gjeldende én måned tidligere).

Rettsakten endrer også på hvilke grønnsaker man skal overvåke. Tidligere har det vært krav om å overvåke salat og spinat. Nå blir teksten endret til å omfatte grønnsaker med betydelig nivå nitrat, særlig bladgrønnsaker. 

Merknader

Forordningen vil kreve endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Norge har hatt problemer med å få nivåene av nitrat ned til under grenseverdiene, og vi vil derfor også trenge en slik overgangsordning for både salat og spinat.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel  med tilpasningstekst.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Forordningen vurderes som akseptabel av Mattilsynet. Ettersom Norge også har hatt problemer med å få nivåene av nitrat ned til under grenseverdiene, trenger også Norge en slik overgangsordning for både salat og spinat. Vi har arbeidet med å få nivåene ned (utarbeidet dyrkingsveileder blant annet), og de har vært nedadgående. Men pga våre lysforhold i nord etc. har vi fortsatt problemer med å nå grenseverdiene. Vi trenger derfor en tilpasningstekst slik at denne overgangsordningen fram til 31.12.08 også vil gjelde for Norge.

Forslag til tilpasningstekst på engelsk:

The provisions of the Regulation shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following

adaptation:

The provisions laid down in pararaph 3, points 1 and 2(1) of Article 1 shall apply to Norway.


 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1822/2005
Basis rettsaktnr.: 0466/2001
Celexnr.: 32005R1822

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2005
Frist returnering standardskjema: 06.01.2006
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2006
Høringsfrist: 01.04.2006
Frist for gjennomføring: 08.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.12.2006

Lenker

Til toppen