Såvarer - unntak for enkeltland

Kommisjonsvedtak 2005/886/EF av 9. desember 2005 om fritak for Kypros og Malta for forpliktelsen til å benytte rådsdirektiv 2002/54/EF om omsetning av betefrø ...

Commission Decision 2005/886/EC of 9 December 2005 releasing Cyprus and Malta from the obligation to apply Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006 ved EØS-komiteens beslutning nr 108/2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at to av EUs nye medlemsstater - Kypros og Malta - gis anledning til å ikke gjennomføre bestemmelsene i rådsdirektiv 2002/54/EF om omsetning av betefrø. Unntatt er bestemmelsen om å tillate omsetning av slik vare uten andre restriksjoner enn det som framgår av direktivet. Rettsakten er fastsatt i henhold til en generell bestemmelse om muligheten for unntak som er nedfelt i 2002/54/EF. Forutsetningen er at såvare av beter normalt ikke omsettes i medlemslandet, eller at dyrkingen er av ubetydelig økonomisk omfang.

Rettsakten retter sesg bare mot Kypros og Malta.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Rådsdirektivet som ligger til grunn for vedtaket gjelder for beter. Særlig av klimatiske hensyn er det ikke aktuelt å dyrke disse artene, og da heller ikke omsette frø / formeringsmateriale, i  alle medlemsstater. Det er naturlig og hensiktsmessig at det finnes en ordning som gjør det mulig ikke å gjennomføre felles EU-bestemmelser i et land der en art ikke dyrkes.

Norge har på tilsvarende måte som i dette vedtaket, fått unntak for en god del av de arter som rådsdirektivene om omsetning av såvare gjelder for.

Som nevnt er rettsakten rettet kun mot de to enkeltstatene, og Mattilsynet har derfor ingen merknader til saken. 

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/886/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0886

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2005
Frist returnering standardskjema: 27.01.2006
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker