Tredje endring av 2002/72/EF

Kommisjonsdirektiv 2005/79/EF av 18. november 2005 som endrer direktiv 2002/72/EF om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

Commission Directive 2005/79/EC of 18 November 2005 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2006. Forskrift som gjennomfører rettsakten trådte i kraft 16. juni 2006.

Vedlegg II, III, V og VI i direktiv 2002/72/EF endres i henhold til vedlegg I til IV til dette direktiv. Dette er endringer som kommer som en følge av uttalelser fra EFSA (risikovurderinger). Endringene i vedleggene består i at stoffer føres opp i lister, begrensninger endres, stoffer flyttes fra en liste til en annen eller stoffer slettes.

I direktivtesten angis spesielle overgangsordninger for PVC-pakninger i plastlokk som inneholder ESBO (Ref. nr. 88640). Slike pakninger brukt til å forsegle glass med barnemat (jf. direktiv 91/321/EØF og direktiv 96/5/EF) og som er fylt før 19. november 2006, i samsvar med direktiv 2002/72/EF og endringdirektiv 2004/19/EF, kan fortsatt omsettes forutsatt at varen er sporbar til fyllingsdato.

Medlemslandene gis en frist til 19. november 2006 til å gjennomføre direktivet. Medlemslandene skal innen den samme datoen tillate handel med varer som er i samsvar med dirketivet, og innen 19. november 2007 forby produkter som ikke er i samsvar.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant.

Mattilsynet finner rettsakten akseptabel.

Gjeldende regelverk for plastmaterialer i kontakt med næringsmidler er gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk på området. Rettsakten krever endringer i forskriften.

Rettsakten anses ikke å ha store økonomiske konsekvenser verken for næringslivet eller tilsynet.

De andre nordiske land har ikke hatt spesielle innvendinger til endringsdirektivet.

Andre opplysninger

Det store volumet av PVC-pakninger i lokk vil ikke bli regulert av dette endringsdirektivet, ettersom det bare omfatter materialer som i sin helhet består av plast (altså kun plastpakninger til plastlokk). Plastpakninger til metallokk, vil bli regulert i en forordning som enda er på forslagsstadiet. Den kommende forordningen vil imidlertid, for de fleste migrasjonsgrensene, vise til grenseverdier gitt i direktiv 2002/72/EF og endringer av dette, inkludert 2005/79/EF.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/79/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/72/EF
Celexnr.: 32005L0079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2005
Frist returnering standardskjema: 06.01.2006
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2006
Høringsfrist: 20.04.2006
Frist for gjennomføring: 10.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.06.2006

Lenker