Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsdirektiv 2004/116/EF av 23. desember 2004 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF til å omfatte Candida guilliermondii...

Commission Directive 2004/116/EC of 23 December 2004 amending the Annex to Council Directive 82/471/EEC as regards the inclusion of Candida guilliermondii...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komiteens beslutning nr 94/2005 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 25. oktober 2005 nr 1251 om endring i forskrift 7. november nr. 1290 om fôrvarer. Form 1 oversendt ESA 4. november 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et restprodukt fra produksjon av sitronsyre. Syren fremstilles ved fermentering av melasse med gjærsoppen Candida guilliermondii.Restproduktet består av døde celler, har et tørrstoffinnhold på min. 16% og skal brukes som fôr til slaktegris. Godkjenningen krever endring i vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF. Dette direktivet omhandler proteinholdige gjæringsprodukter, aminosyrer, proteinerstatninger m.v.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr.1290 om fôrvarer. Vedlegg 4 inneholder en fortegnelse over godkjente produkter og stoffer. Aminosyrer vil i fremtiden bli regulert av forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Saken har vært under behandling i mange år og ekstra dokumentasjon har vært fremskaffet fra søker. EFSA uttalte 7.juni 2004 at produktet ikke anses for å representere noen fare verken for mennesker, dyrehelse eller miljøet. SCoFCAH, Seksjon fôrvarer, har anbefalt godkjenning. Mattilsynet støtter denne godkjenningen.

Rettsakten ansees for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/116/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004L0116

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2005
Frist returnering standardskjema: 15.02.2005
Dato returnert standardskjema: 25.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 094/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2005
Høringsfrist: 12.10.2005
Frist for gjennomføring: 25.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2005

Lenker

Til toppen