Overvåkningsmekanisme for klimagassutslipp

Overvåkningsmekanisme for Fellesskapets klimagassutslipp og implementeringen av Kyotoprotokollen...

Monitoring mechanism of Community greenhouse gas emissions and the implementation of the Kyoto Protocol...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status


Beslutningen ble formelt vedtatt av Europa-Parlamentet og Rådet 11. februar 2004 og kunngjort i OJ 19. februar 2004.

Kommisjonen har senere lagt frem en egen kommisjonsbeslutning om implementering av råds- og parlamentsbeslutningen som nevnes ovenfor. Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 10. februar 2005.

Beslutningen er ikke foreslått innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Formålet med beslutningen er å skape regler som gjør det mulig for EU å leve opp til Kyotoprotokollens krav om føring og rapportering av regnskap for klimagassutslipp, samt om rapportering av framskritt som gjøres i arbeidet med å begrense disse utslippene. Beslutningen gir regler for medlemslandenes årlige rapportering av klimagassutslipp og –opptak, samt andre parametre som Kyotoprotokollen krever, til Kommisjonen. Beslutningen erstatter den tidligere overvåkningsmekanismen fra 1993 (93/389).
Den nye beslutningen pålegger medlemslandene å utarbeide nasjonale programmer for å begrense klimagassutslipp og fremme opptak av klimagasser. Annet hvert år skal medlemlandene rapportere om og gi en vurdering av hvilke framskritt som gjøres i arbeidet med å begrense klimagassutslipp og fremme opptak, samt lovgivningen på klimaområdet og prognoser for framtidige utslipp. Sammenliknet med dagens overvåkningsmekanisme reduserer den nye overvåkningsmekanismen rapporteringshyppigheten fra hvert år til annet hvert år, men samtidig blir rapporteringen mer omfattende enn i dag.
Den nye overvåkningsmekanismen gir også regler for Kommisjonens håndtering av data for klimagassutslipp. I likhet med hvert enkelt medlemsland, er også EU part under Kyotoprotokollen og Klimakonvensjonen, og EU må derfor oppfylle de samme rapporteringskravene fra protokollen som enhver annen part. Det gis også regler for registre for utslippsrettigheter med tanke på kvotehandel mellom bedrifter og stater i henhold til både Kyotoprotokollens bestemmelser (herunder bruk av de fleksible mekanismene) og det europeiske kvotehandelssystemet. Videre gir beslutningen visse regler for fastsettelse av tildelt utslippsmengde (assigned amount) i henhold til Kyotoprotokollen. 

Beslutningen skal ikke bare styrke EUs regelverk for overvåkning av klimagassutslipp, men også innebære ytterligere harmonisering av medlemslandenes utslippsprognoser.

Kommisjonen blir gitt hjemmel til senere å vedta en kommisjonsbeslutning om implementering av reglene i den herværende beslutningen. Kommisjonen vedtok 10. februar 2005 kommisjonsbeslutning 2005/166/EF som inneholder detaljerte regler om implementering av beslutning 2004/280/EF, se vedlagte kobling under "Annen dokumentasjon".

Merknader

EF-hjemmel: Artikkel 175 (1) i Romatraktaten.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området

Norge har sitt eget opplegg for overvåking og rapportering av klimagassutslipp og tiltak for å overholde vår utslippsforpliktelse. EUs nåværende overvåkningsmekanisme for klimagasser (fra 1993) er ikke en del av EØS-avtalen, og Norge deltar ikke i mekanismen.

Beslutningen anses som ikke-EØS-relevant, og er ikke inntatt i EØS-avtalen. Så lenge beslutningen ikke tas inn i EØS-avtalen, ventes den ikke å få rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for miljø har behandlet saken sammen med kvotedirektivet.

Vurdering

Beslutning om en overvåkningsmekanisme for Fellesskapets klimagassutslipp og implementeringen av Kyotoprotokollen anses som ikke-EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2003)051
Rettsaktnr.: 2004/280/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0280

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2004
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen