Rammedirektivet for avfall – samlet versjon

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall (konsolidert versjon)...

Directive of the European Parliament and of the Council on waste (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Selve kodifseringen er i realiteten avsluttet, men man avventer fortsatt den formelle rådsbeslutningen pga bla tid til oversettelse. Det formelle vedtaket vil trolig foreligge i løpet av sommeren.

Sammendrag av innhold
Forslaget er en sammenstilling av det opprinnelige rammedirektivet for avfall fra 1975 (75/442) og endringene som er gjort i dette siden vedtakelsen. (For å forenkle og gjøre lovgivningen lettere tilgjengelig for borgerne, har Kommisjonen besluttet at alle rettsakter skal konsolideres senest etter at rettsakten er blitt endret for tiende gang). Forslaget endrer ikke eksisterende lovgivning.
Merknader
Det opprinnelige rammedirektivet for avfall og alle senere endringer er tatt inn i norsk rett. Forslaget vil ikke få rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.
Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er ikke blitt sendt på høring.

Status

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS landene.

Vurdering

Forslaget anses som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)731
Rettsaktnr.: 2006/012/EF
Basis rettsaktnr.: 1975/442/EØF
Celexnr.: 32006L0012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2006
Frist returnering standardskjema: 08.06.2006
Dato returnert standardskjema: 31.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 035/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen