Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - midlertidig omsetning

Kommisjonsvedtak 2004/893/EF av 20. desember 2004 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Secale cereale som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF...

Commission Decision 2004/893/EC of 20 December 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Secale cereale, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komiteens beslutning nr 95/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir med utgangspunkt i såkornsituasjonen i Latvia tillatelse til at medlemslandene kan omsette såkorn av nærmere angitte sorter av Secale cereale (rug) med høyere innhold av skadegjøreren Claviceps purpurea (mjøldrøye) enn det rådsdirektiv 66/402/EØF fastsetter.

Dette midlertidige vedtaket skyldes vanskeligheter med å fremskaffe tilstrekkelige mengder såkorn som tilfredsstiller det maksimumskrav til innhold av mjøldrøye som er bestemt i rådsdirektiv 66/402/EØF. Rettsakten fastsetter en maksimumsgrense på 15 sklerotier eller fragmenter av sklerotier pr. 500 g, mens rådsdirektiv 66/402/EØF setter 3 sklerotier pr. 500 g som øvre grense.

Rettsakten fastsetter også krav til særlig merking ved omsetning av slik såvare.

Tillatelsen gjaldt til og med 30.11.2004.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Det produseres ikke såkorn til sertifisering av de aktuelle sortene av rug i Norge. Disse sortene er meget lite aktuelle også for alminnelig til Norge, men i prinsippet ville eventuell importert såkorn som er omfattet av vedtaket, vært tillatt omsatt i Norge. Vedtaket har i praksis imidlertid ingen betydning for oss.

Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/893/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0893

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2005
Frist returnering standardskjema: 15.02.2005
Dato returnert standardskjema: 23.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.08.2005

Lenker

Til toppen