Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - unntak for nye medlemsland

Kommisjonsvedtak 2005/325/EF av 8. mars 2005 om fritak for Tjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen for forpliktelsen til, for visse arters vedkommende, å benytte rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/5...

Commission Decision 2005/325/EC of 8 March 2005 releasing the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta and Poland from the obligation to apply to certain species Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 1999/105/EC a...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble  innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2005 ved EØS-komitébeslutning 141/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at noen av EUs nye medlemsland - Tsjekkia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen - for enkelte plantearters vedkommende gis anledning til å ikke gjennomføre de bestemmelser som følger av de nevnte rådsdirektiv om omsetning av såvarer / formeringsmateriale. Dette er i henhold til de generelle bestemmelser om slike unntak som er nedfelt i hver av rådsdirektivene. Unntak kan gjøres dersom frø / formeringsmateriale av en planteart ikke omsettes eller dyrkingen av arten er av ubetydelig økonomisk omfang i medlemslandet

Som vedlegg til rettsakten gis en oversikt over de konkrete artene som det er gitt unntak for de i respektive land.

Rettsakten er rettet kun til Tjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen.

Merknader

Det kreves ikke endringer i norsk regelverk.

Vurdering

De rådsdirektiv som ligger til grunn for vedtaket gjelder for en lang rekke konkret angitte plantearter. Særlig av klimatiske hensyn vil det ikke være aktuelt å dyrke alle disse artene, og da heller ikke omsette frø / formeringsmateriale, i alle medlemsland. Det er derfor naturlig og hensiktsmessig at det finnes en ordning som gjør det mulig å ikke gjennomføre felles EU-bestemmelser i et land der en art ikke dyrkes.

Norge har på tilsvarende måte som i dette vedtaket, fått unntak for en god del av de arter som rådsdirektivene gjelder for.

Norge har forøvrig ikke implementert rådsdirektiv 68/193/EØF om omsetning av vegetativt formeringsmateriale av vin og rådsdirektiv 1999/105/EF om omsetning av forstligt formeringsmateriale.

Som nevnt er rettsakten rettet kun mot de syv enkeltland, og Norge har derfor ingen andre merknader til saken. 

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/325/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0325

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2005
Frist returnering standardskjema: 23.06.2005
Dato returnert standardskjema: 01.07.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.01.2006

Lenker

Til toppen