Direktiv - UV filter kosmetikk

Kommisjonsdirektiv 2005/9/EF av 28. januar 2005 som endrer rådsdirektiv 76/768/EØF om harmonisering av medlemsstatenes lover på kosmetikk og kroppspleieprodukter...

COMMISSION DIRECTIVE 2005/9/EC of 28 January 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex VII thereto to technical progress ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005, og har blitt gjennomført i norsk forskrift 10. august 2005.

Sammendrag av innhold

Ved dette endringsdirektivet godkjennes et nytt UV filter til bruk i kosmetiske produkter. Det dreier seg om den kjemiske forbindelsen.

”Benzoic acid, 2-(4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl)-, hexylester”  (CAS No 302776-68-7) (COLIPA S83)
INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;

Godkjenningen er uten tidsbegrensning. Filteret føres inn på Vedlegg VII til EU’s kosmetikkdirektiv (76/768/EØF) som er en positiv-liste for denne typen ingredienser. Det er bare de filtre som er nevnt på denne listen som er tillatt å anvende som middel til å skjerme mot skadelig UV stråling for derved å beskytte forbrukerne.

Merknader

Generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikkforskriften) implementerer EUs kosmetikkdirektiv (76/768/EØF) inkludert alle endringer opp til og med 2003/83/EF (med unntak av Art 4a i 2003/15/EF). Kosmetikkområdet er i prinsippet fullharmonisert, men man har grensetilfelleproblematikk vis a vis legemiddelområdet, biocidområdet, medisinske produkter og næringsmidler. Det siste har ikke betydning for vurderingen av foreliggende direktiv. Ved gjennomføring av foreliggende direktiv må forskriften endres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for næringsmidler.

Vurdering

EU’s vitenskapskomité SCCNFP, som hadde som oppgave å utføre sikkerhetsvurderinger også på kosmetikkområdet, la frem en opinion 20. oktober 2003. SCCNFP konkluderte med at stoffet er trygt i bruk.

Norge har ikke hatt innvendinger mot denne sikkerhetsvurderingen og har ikke gitt uttrykk for reservasjoner i EU’ arbeidsgruppe.

Ved Mattilsynets brev til Kommisjonen 8. juni 2004 sluttet Norge seg til den reguleringen som nå er vedtatt.

Bortsett fra ett medlemsland stemte alle landene for dette direktivet (skriftlig avstemning 26. oktober 2004). Dette medlemslandet ville ha en midlertidig godkjenning for 2 år inntil ytterligere data kunne være tilgjengelig og vurdert. Vi vet ikke hvilke ytterligere data som var ønsket.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/009/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF
Celexnr.: 32005L0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2005
Frist returnering standardskjema: 01.04.2005
Dato returnert standardskjema: 01.04.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2005
Høringsfrist: 01.08.2005
Frist for gjennomføring: 10.08.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.09.2005

Lenker

Til toppen