Fôr - analyse

Kommisjonsdirektiv 2005/6/EF av 26. januar 2005 om endring av direktiv 71/250/EØF om rapportering og tolking av analyseresultatene som kreves etter direktiv 2002/32/EF...

Commission Directive 2005/6/EC of 26 January 2005 amending Directive 71/250/EEC as regards reporting and interpretation of analytical results required under Directive 2002/32/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer direktiv 71/250/EØF når det gjelder rapportering og tolking av analyseresultatene for uønskede stoffer, inkludert dioksin og dioksinliknende PCB’er, som beskrevet i direktiv 2002/32/EF. Et analyseresultat som skal sammenliknes med en maksimumsgrense, skal inkludere utvidet analyseusikkerhet og være korrigert for gjenvinning. Denne prosedyren er bare egnet for analysemetoder som det er mulig å estimere analyseusikkerhet for og analysemetoder der det er mulig å korrigere for gjenfinning. Det er for eksempel ikke mulig ved mikroskopiske analyser.

Toleransegrensene for uønskede stoffer i fôrvarer vil bli tatt ut og erstattet med vurdering av analyseresultater som nevnt nedenfor.

Analyseresultater skal rapporteres som:

a) Korrigert eller ukorrigert for gjenfinning der rapporteringsmetoden og gjenfinningsnivået er gitt.

b) Som X +U, der X er analyseresultat og U er utvidet måleusikkerhet, og det brukes faktor 2 x måleusikkerheten for å få sikkerhet på 95 %nivå.

En råvare som er bestemt til dyrefôr anses ikke i overensstemmelse med maksimumsgrensen dersom analyseresultatet overskrider maksimumsgrensen, når det er tatt hensyn til utvidet usikkerhet og gjenfinning.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Når det gjelder administrative konsekvenser, vil rettsakten medføre at det blir enklere for myndighetene å se om analyseresultatene viser regelbrudd. Laboratoriene må tilpasse sin rapportering til kravene i direktivet.

Rettsakten antas å ikke ha noen økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet kan akseptere rettsaktens innhold. Rettsakten setter krav til rapportering og tolking av analyseresultater, og vil gjøre sammenlikningen av resultatene enklere. Det er ikke innhentet synspunkter fra industri eller organisasjoner.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten ble gjennomført ved forskrift 23. januar 2006 nr. 94 om endring av forskrift om fôrvarer.

EØS-notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/006/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/032/EF
Celexnr.: 32005L0006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2005
Frist returnering standardskjema: 08.04.2005
Dato returnert standardskjema: 23.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2005
Høringsfrist: 13.01.2006
Frist for gjennomføring: 23.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.01.2006

Lenker

Til toppen