Fôr - Referanselaboratorier

Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 av 4. mars 2005 om detaljerte regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1831/2003 når det gjelder oppgaver og plikter for Fellesskapets referanselaboratorium med hensyn til godkjenn...

Commission Regulation (EC) No 378/2005 of 4 March 2005 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the duties and tasks of the Community Reference Laboratory concer...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder definisjoner av referanseprøve, analysemetode, fôrprøve etc. Videre er det gitt en omtale av krav til avgift, referanseprøve, vurdering av rapporter, nasjonale referanselaboratorier, rapportørlab, testing og evaluering av analysemetoder. EUs referanselab. er IRMM i Geel. LabNett AS Stjørdal er oppnevnt som norsk referanselab. for tilsetningsstoffer i fôrvarer og er med på lista over nasjonale referanselaboratorier i vedlegg II.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Det antas å ikke være noen administrative konsekvenser av rettsakten.

Når det gjelder økonomiske konsekvenser sier rettsaktens art.4 at søker skal betale en avgift på 3 000 Euro som skal dekke kostnadene med vurdering av søknaden.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner forordningen relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten ble gjennomført ved forskrift 23. januar 2006 nr. 81 om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

EØS-notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0378/2005
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32005R0378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2005
Frist returnering standardskjema: 22.04.2005
Dato returnert standardskjema: 23.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2005
Høringsfrist: 13.01.2006
Frist for gjennomføring: 23.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.01.2006

Lenker

Til toppen