Direktiv om bilbelter og deres festepunkter i moto

Rådsdirektiv 2005/40/EF om endring av Rådets direktiv 77/541/EØF om tilnærming av medlemslandenes lovgivning om bilbelter og deres festepunkter i motorvogner...

Directive 2005/40/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Coucil Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Norge har vært representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet endringsdirektivet og har deltatt aktivt underveis.

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) har i kap.16 bestemmelser om bilbelter og disses festepunkter. Her er Rådsdirektiv 77/541/EØF, som senest endret ved Kommisjonsdirektiv 2000/3/EF, innarbeidet.

Ved kunngjøring av endringsforskrift er direktiv 2005/40/EF implementert i kjøretøyforskriften §§ 16-2 og 16-3.

Direktiv 2005/40/EF endrer direktiv 77/541/EØF, senest endret ved direktiv 2000/3/EF, og pålegger montering av bilbelter i andre motorvogner enn M1-biler (personbiler). I dag er det etter EU-regelverket bare M1-biler som har et obligatorisk krav om bilbelter. De tre gjeldende direk­tivene om bilbelter, om disses festepunkter og om seter endres samtidig med tanke på obligatorisk krav om bilbelter i alle kategorier biler.

Bakgrunnen for direktivet er ønsket/behovet for å redusere antall drepte og alvorlig skadede etter trafikkulykker. I Europa er 1,64 millioner mennesker drept i trafikken siden 1970, og trafikkulykker krevde i år 2000 over 40 000 dødsofre og mer enn 1,7 millioner hardt skadede. Én av tre vil bli hardt skadet i trafikken i løpet av livet.

Direktivet inneholder, i artikkel 3, tre datoer for innføring: Fra 20. april 2006 skal medlemslandene akseptere biler godkjent etter direk­tivet. Fra 20. oktober 2006 skal nye typer biler i de aktuelle grupper biler oppfylle bestem­melsene i direktivet. Fra 20. oktober 2007 skal alle nye biler tilhørende allerede eksisterende typer opp­fylle bestemmelsene i direktivet.

Implementeringsfristen var 20. april 2006.

Vurdering

Direktivet inneholder ubetydelige materielle endringer; hovedforskjellen fra forrige direktiv er at kravene i dette gjøres obligatoriske. I og med at Norge allerede valgt å gjøre disse kravene obligatoriske, medfører ikke forslaget noen endring for norske påbyggere.

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap.16 må endres for å inkludere det nye direktivet når dette tas inn i EØS-avtalen. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske konsekvenser hverken for forbrukere eller offentlig administrasjon.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)0363
Rettsaktnr.: 2005/40/EF
Basis rettsaktnr.: 1977/541/EØF
Celexnr.: 32005L0040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2005
Frist returnering standardskjema: 16.11.2005
Dato returnert standardskjema: 20.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.02.2006
Høringsfrist: 10.06.2006
Frist for gjennomføring: 20.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 20.06.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.06.2006