Endringer i første selskapsrettsdirektiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/58/EF av 15. juli 2003 om endring av Rådets direktiv 68/151/EØF med hensyn til krav om offentlighet og innsyn for visse selskapsformer ...

Directive 2003/58/EC of the European Parliament and of the Council of 15 july 2003 amending Council directive 68/151/EE, as regards diclosure requirements in respect of certain types of companies...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2005

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/58/EF ble vedtatt 15. juli 2003.

EØS-komiteen besluttet i avgjørelse nr 56/2004 av 23 april 2004 å endre EØS-avtalen vedlegg XXII ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/58/EF om endring av Rådets direktiv 68/151/EØF med hensyn til offentlighet vedrørende visse selskapsformer. Stortinget samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning i St prp nr 76 (2003-2004).

Kravene i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/58/EF skal være oppfylt innen 1. januar 2007

Linker til Lovdata:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940603-015.html&emne=enhetsreg*&&

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19850621-078.html&emne=foretaksreg*&&

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19980717-056.html&emne=%c5rsregnskap*&&

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/58/EF (endringsdirektiv) endrer Rådets direktiv 68/151/EØF (første selskapsrettsdirektiv).

Første selskapsrettsdirektiv krever offentlighet om visse opplysninger i selskaper med begrenset ansvar. Bl.a. skal årsregnskap, stiftelsesdokumenter, fullmakter fra selskapsledelsen og selskapskapitalens størrelse registreres i et offentlig register og kunngjøres offentlig. 

Endringsdirektivet har som formål å lette og effektivisere innsending av og tilgang til opplysninger om selskaper. Direktivet tar sikte på å forenkle formalitetene knyttet til offentlig innsyn som selskapene pålegges. Formålet skal nås gjennom bedre tilgang til bruk av elektronisk kommunikasjon.

Kravene i endringsdirektivet er i hovedtrekk:

 • selskaper skal kunne innlevere pliktige dokumenter og opplysninger elektronisk, og interesserte parter skal kunne få kopi av slike opplysninger og dokumenter i elektronisk form.
 • alle dokumenter og opplysninger som sendes inn i papirform skal konverteres til elektronisk form.
 • tilgangen til selskapsopplysninger på tvers av landegrensene skal bedres ved å tillate frivillig registrering av dokumenter og opplysninger også på andre språk enn norsk. Godtroende tredjemenn skal kunne vise til oversettelsene.
 • krav om offentliggjøring av registrerte opplysninger kan oppfylles ved elektronisk offentliggjøring. Plikter og rettigheter overfor tredjemann vil som hovedregel fastsettes på grunnlag av denne offentliggjøringen.
 • opplysningsplikter hjemlet i første selskapsrettsdirektiv skal fremgå av alle brev og bestillingssedler, uansett hvilket medium som benyttes. Disse opplysningene skal også fremgå på selskapets eventuelle internettsider.

 I tillegg åpner direktivet for at medlemstatene kan pålegge selskaper å inngi pliktige dokumenter og opplysninger elektronisk.

Forholdet til norsk rett

Endringsdirektivet innebærer at registrering av selskapsopplysninger, offentliggjøring og avgivelse av informasjon fra Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret skal kunne skje elektronisk.

 

Det er nødvendig med mindre endringer i foretaksregisterloven og regnskapsloven og tilhørende forskrifter. Endringene vil i hovedsak omfatte:

 • det offentliges plikt til å tilby de aktuelle opplysninger og dokumenter elektronisk
 • det offentliges rett til å pålegge de næringsdrivende elektronisk innsendelse av pliktige dokumenter og opplysninger.
 • næringsdrivendes adgang til å levere inn opplysninger og dokumenter på andre språk enn norsk
 • plikt for de næringsdrivende til å gi opplysninger om selskapet på forretningsdokumenter som ikke er i papirform, som for eksempel e-post, og på selskapets hjemmesider.

Direktivets krav om adgang for næringsdrivende til elektronisk innsending av pliktige opplysninger og dokumenter, og krav om elektronisk lagring av innsendt materiale er i praksis allerede oppfylt ved Brønnøysundregistrenes elektroniske tjenester på dette feltet.

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

En gjennomføring av direktivet vil medføre behov for endringer i deler av de tekniske løsningene ved Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret, bl.a. må løsninger for elektroniske signaturer komme på plass.

 

Direktivforslaget om å tillate registrering av dokumenter på andre språk enn norsk vil kunne medføre flere dokumenter til registrering. Dette vil kunne medføre en mindre økning i arbeidsoppgavene for Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret.

 

For de næringsdrivende vil det ikke være kostander av betydning forbundet med å gjennomføre opplysningsplikter fastsatt i direktivet. Det er  ikke tale om å skaffe til veie nye opplysninger, men kun å oppgi tidligere gitte opplysninger på nye medier. En del foretak har allerede i dag de aktuelle opplysningene på sine internettsider.

For øvrig vil det være store fordeler ved en fullverdig elektronisk kommunikasjon både for det offentlige og de næringsdrivende.

 

Vurdering

Direktivet er i tråd med regjeringens målsetting om økt bruk av elektronisk kommunikasjon. Gjennomføring av direktivet vil virke forenklende for næringslivets plikter og vil kunne virke stimulerende for transaksjoner og kontakt næringsdrivende imellom over landegrensene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2003/58/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/58/EF
Celexnr.: 32003L0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.02.2003
Frist returnering standardskjema: 23.03.2003
Dato returnert standardskjema: 23.03.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2003
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2004
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.11.2005
Høringsfrist: 01.02.2006
Frist for gjennomføring: 01.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen