Vet - eksport fra frilager

Kommisjonsvedtak 2005/755/EF av 25. oktober 2005 om endring av vedtakene 2005/92/EF og 2005/93/EF angående eksport til tredjestater av visse produkter...

Commission Decision 2005/755/EC of 25 October 2005 amending Decisions 2005/92/EC and 2005/93/EC concerning export to third countries of certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter krav om at ikke-konforme vareforsendelser til skip i grenseoverskridende transport eller til utgående grensekontrollstasjon for videresending til tredjestat, skal følges av bekreftet tillatelse fra ansvarlig skipsoffiser eller aktuell tredjestats myndighet. Bakgrunnen for dette er bestemmelser i direktiv 2002/99/EF, vedtak 2005/92/EF og vedtak 2005/93/EF.

Etter direktiv 2002/99/EF kreves det at medlemsstatene sikrer at dyrehelsemessige vilkår oppfylles ved produksjon, tilvirkning, distribusjon og import av varer av animalsk opprinnelse fra tredjestater til humant konsum. De samme vilkårene skal være ivaretatt ved innlegging på tollager. Etter vedtak 2005/92/EF stilles det krav om at varepartier som introduseres til frisoner, frilager og til leverandører til skip som utfører grenseoverskridende transport, fra 1. januar 2005 skal følges av passende dyrehelsesertifikat for å sikre at de oppfyller EUs dyrehelsemessige vilkår. Dette gjelder kjøtt, inkludert vilt og fjørfe, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter til humant konsum. Etter rådsdirektiv 97/78/EF kunne slike produkter legges inn på lager i frisone, frilager eller hos leverandører til skip i utenriksfart selv om de ikke oppfyller EUs dyrehelsemessige vilkår, dersom de skal føres ut igjen til en tredjestat, men det ble endret, slik at det sikres at alle varer som legges inn, oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene. En overgangsordning tillot at de varepartier som før 1. januar 2005 ble introdusert for denne type lagring, kunne leveres til bestemmelsesstedet i sin helhet eller oppsplittet frem til 31. desember 2005. Etter 1. januar 2006 skal alle gjenværende varepartier som ikke har vært fulgt av passende dyrehelsesertifikat for denne type lagring, destrueres under tilsynsmyndighetens oppsyn. Alle kostnader vedrørende destruksjon skal belastes eier av varepartiet. Vedtak 2005/93/EF fastsetter overgangsperiode for visse animalske produkter som er innført til godkjente tollagre før 1. januar 2005 og som ikke oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene som er fastsatt i direktiv 2002/99/EF. Overgangsperioden tillater at visse animalske produkter inntil 31. desember 2005 går fra et tollager uten krav om å være ledsaget av foreskrevet dyrehelsesertifikat. Fra 1. januar 2006 skal slike varer som fortsatt finnes på lager, destrueres. I rettsakten påpekes risikoen ved at ikke-konforme varer som er lagret innen fellesskapet kan representere en alvorlig fare for dyrehelsen både i fellesskapet og i tilgrensende tredjestater ved at de kan sendes til en tredjestat uten samtykke fra tredjestatens kompetente myndigheter. Det gjøres derfor endringer i vedtakene 2005/92/EF og 2005/93/EF slik at det kreves samtykke før forsendelse.

Rettsakten gjør også endring slik at ansvaret for kostnadene ved eventuell destruksjon av varepartiet flyttes fra eier til den som er ansvarlig for varepartiet.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Bestemmelsene i direktiv 97/78/EF om at ikke-konforme varer kan legges inn på lager i frisone, frilager eller hos leverandører til skip i utenriks fart, er ikke gjennomført i norsk rett. Norge har derfor ikke lager av den typen som rettsakten omhandler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Artiklene i basisrettsaken som omhandler frisoner, frilager og leverandører til skip i grenseoverskridende transport er ikke implementert i norsk regelverk. Norge har på det nåværende tidspunkt ingen lager av denne typen og tillater derfor ikke introduksjon av varer som ikke oppfyller EUs krav til konformitet og fri omsetning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/755/EF
Basis rettsaktnr.: 1997/78/EF
Celexnr.: 32005D0755

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2005
Frist returnering standardskjema: 09.12.2005
Dato returnert standardskjema: 07.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen