Begrensningsdirektivet - CMR

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/90/EF av 18. januar 2006 om 29. endring av direktiv 76/769/EØF om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte farlige stoffer og produkter - CMR...

Directive 2005/90/EC of The European Parliament and of The Council of 18 January 2006 amending for the 29th time 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations - c/m/r...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktivet ble fastsatt 18. januar 2006.

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet og EUs arbeidsgruppe for klassifisering og merking av farlige stoffer som dette direktivet faller inn under.

Myndighetene er i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) gir regler om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter.

Direktiv 67/548/EØF gir regler for klassifisering og merking av farlige stoffer. Stoffer som klassifiseres som arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige og kreftfremkallende (CMR) i kategori 1 og 2, dvs. merkes "giftig", skal vurderes med tanke på omsetningsrestriksjoner i henhold til direktiv 76/769/EØF.

I direktiv 94/60/EF, som er 14. endring av direktiv 76/769/EØF, etableres det en liste over stoffer som er klassifisert som arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige eller kreftfremkallende (CMR-stoffer) i kategori 1 eller 2. Det fastsettes at disse stoffene ikke skal brukes i stoffer eller produkter som slippes på markedet til vanlige forbrukere. CMR-klassifiseringen av disse stoffene er definert i Annex I til direktiv 67/548/EØF. Annex I til direktiv 67/548/EØF oppdateres regelmessig.

I direktiv 94/60/EF pålegges Kommisjonen å legge frem for Parlamentet og Rådet videre forslag om å legge til flere CMR-stoffer til Annex I til direktiv 76/769/EØF ikke senere enn seks måneder etter publisering av nye CMR-stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2004/73/EF (29. tekniske tilpasning til direktiv 67/548/EØF) reklassifiseres en rekke stoffer i tillegg til klassifisering av nye stoffer. Direktiv 2005/90/EF legger til de stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1 eller 2 i hht. direktiv 2004/73/EF til Annex I i direktiv 76/769/EØF slik at de kan omfattes av omsetningsrestriksjoner.

Rammenotat for direktiv 2004/73/EF ble behandlet og godkjent på møte i Spesialutvalget for handelsforenkling 4. oktober 2004.

Merknader:

  • Forskrift av 16. juli 2002 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier
  • Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
  • Yrkesmessig håndtering av kjemikalier er regulert i forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet som forvaltes av Direktoratet for arbeidstilsynet. Denne forskriften er også gjort gjeldende på Petroleumstilsynets myndighetsområde både på sokkelen og på petroleumsanleggene på land.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktiv 2005/90/EF anses som relevant og akseptabelt.

Kapittel 5 i produktforskriften sier at kjemikalier merket med faresymbol og betegnelsen "meget giftig" eller "giftig" (i hht. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier) til privat bruk bare kan selges til personer over 18 år som ved rekvisisjon dokumenterer behov for slike stoffer eller stoffblandinger, og at det ikke finnes mindre farlige erstatninger til den aktuelle bruken. Dette innebærer i realiteten at slike kjemikalier ikke kan omsettes til vanlige forbrukere. Denne paragrafen fanger opp forbud mot omsetning av de aktuelle CMR-stoffene i direktiv 2005/90/EF.

Direktiv 2005/90/EF anses som en positiv forbedring av regelverket i EU.

Andre opplysninger

Rammenotat for KOM(2004) 638 - forslag til 29. endring av direktiv 76/769/EØF - ble behandlet på møte i Spesialutvalget for handelsforenkling 2. februar 2005. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2004)638
Rettsaktnr.: 2005/90/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF
Celexnr.: 32005L0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2006
Frist returnering standardskjema: 21.03.2006
Dato returnert standardskjema: 27.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.07.2007

Lenker