Begrensningsdirektivet - PAH/dekk

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/69/EF av 16. november 2005 om 27. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - PAH/dekk...

Directive 2005/69/EC of The European Parliament and of The Council of 16 November 2005 amending for the 27th time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (polycyclic aromatic hydrocarbons in extender oils and ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktivet ble fastsatt 16. november 2005, og innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet som dette direktivet faller inn under.

Myndighetene har også vært i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 76/769/EØF gir regler om vedrørende omsetning og bruk av enkelte farlige stoffer og produkter (begrensningsdirektivet).

Direktiv 2005/69/EF er 27. endring av direktiv 76/769/EØF og innebærer restriksjoner av visse PAHer (polyaromatiske hydrokarboner) i ekstenderoljer for bruk i dekk. Direktivet innebærer et forbud mot bruk av ekstenderoljer som har et høyt innhold av PAHer. Oljene benyttes i bildekkproduksjon for å mykgjøre gummipolymeren og dekkenes slitebane. Direktivet angir også hvordan innholde av PAHer kan måles i praksis.

Direktivet innebærer forbud/regulering av følgende åtte PAHer:

 • Benzo[a]pyren (BaP)
 • Benzo[e]pyren (BeP)
 • Benzo[a]anthracene (BaA)
 • Chrysen (CHR)
 • Benzo[b]fluoranthene (BbFA)
 • Benzo[j]fluoranthene (BjFA)
 • Benzo[k]fluoranthene (BkFA)
 • Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA)

1. Ekstenderoljer kan ikke omsettes eller benyttes til produksjon av dekk eller deler av dekk dersom de inneholder mer enn 1 mg/kg BaP eller mer enn 10 mg/kg av summen av alle de åtte PAHene.

2. Dekk eller slitebaner til regummiering som produseres etter 1. januar 2010 kan ikke omsettes dersom de inneholder ekstenderoljer som overskrider grensene foreslått i punkt 1.

3. Regummierte dekk er ikke omfattet av punkt 2 hvis deres slitebaner ikke inneholder ekstenderoljer som overskrider grenseverdiene i punkt 1.

Kommisjonen begrunner reguleringen med at de ønsker å redusere utslipp av dekkrester som inneholder kreftfremkallende stoffer ned på et akseptabelt nivå ut fra helse- og miljøhensyn.

Merknader:

Forskrift nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter av 1. juni 2004 (produktforskriften) implementerer bestemmelsene i EUs begrensningsdirektiv.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er ansett som relevant og akseptabel.

Gjennomføringen vil bli gjort gjennom endringer i produktforskriften.

Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. Noen av disse er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. Den antatt mest skadelige PAH-forbindelsen er benzo[a]pyren. PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. PAH finnes i steinkulltjære og annen tjære.

De største kildene til utslipp av PAH i Norge er aluminiumsverk, karbidverk, vedfyring i boliger og olje- og gassvirksomhet. Videre frigis PAH fra bileksos og ved slitasje av bildekk og asfalt. Bruken av kreosotimpregnert trevirke medfører også utslipp av PAH.

PAH omfattes av nasjonalt resultatmål om at kjemikalier oppført på en prioritertsliste som skal reduseres vesentlig, senest innen 2010, jf. St.meld.nr 25 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (2002-2003). Norge har redusert utslipp av PAH til luft og vann med 50% i perioden 1985-2000 gjennom Nordsjødeklarasjonene. Norge har også ratifisert ECE-protokollene - som stiller krav om både utslippsreduksjoner i industri, bruk av BAT (best tilgjengelig teknikkk) og utslippsgrenser for biler.

EUs regulering av PAHer anses som positivt både for helse og miljø.

Andre opplysninger

EØS-notat for forslag til direktiv - KOM(2004) 98 - ble behandlet i Spesialutvalget 24.10.2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2004)98
Rettsaktnr.: 2005/69/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF
Celexnr.: 32005L0069

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.12.2005
Frist returnering standardskjema: 23.01.2006
Dato returnert standardskjema: 27.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen