Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1458/2005 av 27. juli 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer, midlertidig godkjenning for visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr. ...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1458/2005 of 8 September 2005 concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 19/2006 av 10. mars 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for ett produkt som inneholder enzymer.

  • Enzymet endo-1,3,(4)-beta-glucanase (E 1634), handelsnavn Feedlyve AGL, til slaktekylling.

Ny dokumentasjon har vist at kravene i direktiv 79/524/EØF for å kunne gi varig godkjenning, er tilfredsstilt.

Rettsakten gir midlertidig godkjenning (fire år) og utvidet bruksområde for to produkter som inneholder enzymer.

  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-glucanase, alfa-amylase og endo-1,4-beta-xylanase (No 54), handelsnavn Kemzyme W flytende, til verpehøns.
  • Enzymblandingen endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase (No 60), handelsnavn Avizyme 1210,til slaktekalkun.

Kemzyme er tidligere midlertidig godkjent for bruk til slaktekylling og slaktekalkun. Avizyme er tidlgiere midlertidig godkjent for bruk til slaktekylling. Ny dokumentasjon for stoffene har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for å kunne  gi godkjenning for utbidet bruksområde, er tilfredsstilt.

Det gis midlertidig godkjenning for fire år for:

  • Enzymet endo-1,4-beta-xylanase (No 62), handselsnavn Natugrain Hvete plus, til slaktekylling.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner forordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 22. mars 2006 nr. 365 om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1458/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1458

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2005
Frist returnering standardskjema: 21.10.2005
Dato returnert standardskjema: 09.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 019/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2005
Høringsfrist: 01.02.2006
Frist for gjennomføring: 22.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.04.2006

Lenker

Til toppen