EMC

Kommisjonsdirektiv 2006/28/EF av 6.mars 2006 om endring av Rådsdirektiv 72/245/EØF om kjøretøyers radiointerferens (elektromagnetisk kompabilitet) og om endring av Rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærmelse av medlemsstaters lovgivning om godkjennelse av motorvogner og tilhengere...

Commission Directive 2006/28/EC of 6 March 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC of 20 June 1972 relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and Council Directive 70/156/EEC on the approximation o...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt av EU-kommisjonen 2. mars 2006 og er til behandling i EØS/EFTA landene.                                  

Kommisjonsdirektiv 2006/28/EF av 6. mars 2006 gjør endringer i direktiv 72/245/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet) og i direktiv 70/156/EØF (typegodkjenningsdirektivet).
Med Direktiv 2006/28/EF vil reglene samsvare med Kommisjonsbeslutning 2004/545/EF og 2005/50/EF. Direktivet viser til at bruk av kortdistanseutstyr for biler til bruk i 24 GHz-området vil være tidsbegrenset i henhold til beslutning 2005/50/EF. Medlemslandene skal i henhold til denne beslutningen etablere et overvåkningssystem for å kartlegge kjøretøyer som har kortdistanseutstyr i 24 GHz-området. Det vurderes å opprette et system for overvåkning av antallet kjøretøy som benytter kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-området som er registrert i Norge i tråd med beslutning 2005/50/EF.  Erfaringen viser at det er mulig å innhente inn informasjon om kortdistanseradarutrusting i frekvensområdet 24 GHz på en enklere måte. Det er derfor ut fra et overvåkningshensyn ikke nødvendig med informasjon vedr. kortdistanseradarutrusting i frekvensområdet 79 GHz. Bakgrunnen er at utstyr i 79 GHz-området ikke virker forstyrrende på annet utstyr.
I henhold til direktiv 2006/28/EF vil det derfor ikke bli spesielle krav i forbindelse med bruk av kortdistanseutstyr i 79 GHz-området. Videre er det i direktivet gjort endringer i forbindelse med bruk av kortdistanseutstyr i 24 GHz-området. Direktivet har ikke betydning for allerede godkjente kjøretøyer uten kortdistanseutstyr i 24 GHz-området.

Vurdering

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965, kap. 27 inneholder bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet.

Direktivet inneholder ubetydleige materielle endringer i forhold til dagens regler, hovedforskjellen er at det vises til nyere og mere oppdaterte standarder i tillegg til noen små redaksjonelle endringer.

Kjøretøyforskriften kap. 27 må endres for å inkludere det nye direktivet når dette tas inn i EØS-avtalen. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konskekvenser eller medføre spesielle økonomiske konsekvenser verken for forbruker eller offentlig administrasjon.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i forbindelse med godkjenning av dette direktivet gjennom deltagelse på CATP-møter for kjøretøy og har støttet endringene som er foretatt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/28/EF
Basis rettsaktnr.: 1972/245/EØF
Celexnr.: 32006L0028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2006
Frist returnering standardskjema: 02.05.2006
Dato returnert standardskjema: 26.05.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker