Vet - rånesædstasjoner

Kommisjonsvedtak 2006/271/EF av 5. april 2006 om endring av vedtak 2002/613/EF når det gjelder godkjente rånesædstasjoner i Canada...

Commission Decision 2006/271/EC of 5 April 2006 amending Decision 2002/613/EC as regards the approved porcine semen collection centres of Canada...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norges samtidig med at den trer i kraft i EU. Den er gjennomført ved at det er sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i liste over godkjente rånesædstasjoner i Canada. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2002/613/EF og fører en ny rånesædstasjon i Canada opp på listen over stasjoner som er godkjent for eksport til EU. Canada har bedt om at stasjonen settes opp på listen. Kanadiske myndigheter har gitt garantier for at bestemmelsene i direktiv 90/429/EØF er overholdt, og at stasjonen er godkjent av veterinærmyndighetene med henblikk på eksport til EU.

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over rånesædstasjoner som er godkjent for eksport.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/271/EF
Celexnr.: 32006D0271

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker