Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - zoonoser, salmonella

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1168/2006 av 31. juli 2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003 når det gjelder Fellesskapets mål for reduksjon av forekomsten av visse salmonella-serotyper hos verpehøns av Gallus gallus og endring av forordning (EF) nr. 1003/2005...

Commission Regulation (EC) No 1168/2006 of 31 July 2006 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 1003/2005...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 73/2007 med ikrafttredelse 07.07.2007. Rettsakten ble implementert i norsk rett 31.08.2007, se over under merknader. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører forordning (EF) nr. 2160/2003 om EU-prevalensmål for reduksjon av forekomsten av visse salmonellaserotyper i verpehøns av Gallus gallus. Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1003/2005.

I rettsakten fastsetter Kommisjonen målsetninger og kontrollregler for å redusere salmonellaforekomsten i verpehøns, noe som skal resultere i færre salmonella-infiserte egg i hele EU. Hver enkelt medlemsstat skal arbeide for å redusere antallet av salmonella-infiserte verpehøns med en bestemt minimumsprosentsats i året jfr. forordningens artikkel 1. Det stilles strengest krav til de medlemsland som har flest tilfeller av salmonella. Første frist for å nå målsetningene er satt til 2008, men allerede i starten av 2007 skal medlemslandene ha nasjonale kontrollprogram på plass for å redusere forekomsten av salmonella i verpehøns.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1168/2006 inngår i EUs regelverk vedrørende mål for reduksjon av Salmonella. I forordning (EF) nr. 2160/2003 art.4 står det at mål for reduksjon for zoonoser skal fastsettes. For avlsfjørfe er mål for reduksjon av S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis og S. Virchow, samt prøvetakingsregime for å bekrefte måloppnåelse, fastsatt i forordning (EF) nr. 1003/2005. Samtidig endrer forordningen vedlegg I (kolonne 4 i første rad) i forordning (EF) nr. 2160/2003, slik at frist for å etablere mål for reduksjon av Salmonella i avlsfjørfe endres fra 12 måneder til 18 måneder.

I samsvar med forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EU-målet for verpehøns av Gallus gallus i en overgangsperiode på tre år omfatte Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. Rettsakten oppstiller mål for reduksjon av S. Enteritidis og S. Typhimurium og etablerer et prøvetakingsregime for å bekrefte måloppnåelse. Samtidig endrer forordningen punkt 3 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1003/2005 slik at det under visse betingelser gis rom for bruk av alternative analysemetoder for prøver tatt ut av virksomheten selv samt at det kommer inn et krav om at isolater skal tas vare på for videre testing.

Med hensyn til utforming av EU-målet er det blitt foretatt innsamling av sammenlignbare opplysninger om forekomsten av de gjeldende salmonellaserotyper i verpehøns av Gallus gallus i medlemsstatene. Dette i samsvar med Kommisjonsvedtak 2004/665/EF av 22. september 2004 om referanseundersøkelse av forekomsten av salmonella i verpehøns av arten Gallus gallus.

For å kontrollere om EU-målet er oppnådd er det nødvendig å tilrettelegge gjentatte prøveuttak fra besetninger. Videre bør salmonellastammer påvist hos avlsbesetninger oppbevares med hensyn til fremtidig testing.

Videre fastsetter rettsakten i vedlegget ulike kontrolltiltak som skal etterprøve om EF-målet for reduksjon av forekomsten av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøns av Gallus gallus etterleves. Disse kravene er knyttet opp til prøvetaking, overvåking samt undersøkelse av prøver fra verpehønsflokker. Her finnes også utfyldende bestemmelser vedrørende informasjon om resultater og videre rapportering.  

Merknader

Rettsakten ble implementert ved forskrift 31. august 2007 nr. 1022 om fellesskapsmål for reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper i verpehøner av arten Gallus gallus. I tillegg, ble forskrift 11. mai 2007 nr. 538 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1003/2005 endret for å ta høyde for at rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1003/2005. Endringen av overnevnte forskrift ble gjort i forskrift 31. august 2007 nr. 1023.

Utkast til forskriftene ble ikke sendt på høring, da LMD og HOD den 30.08.2007 ga samtykke til å unnta fra høring jf fvl § 37 fjerde ledd litra c og utredningsinstruksen pkt 5.4. Bakgrunnen for dette var at innholdet i rettsakten var allerede hørt og kommentert høsten 2006 med høring av nytt kontrollprogram for fjørfe.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Mattilsynet sendte Form 1 til LMD for videresending til ESA den 10.09.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1168/2006
Basis rettsaktnr.: 2160/2003
Celexnr.: 32006R1168

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 073/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen