Vet - gjeninnførsel hest

Kommisjonsvedtak 2006/542/EF av 2. august 2006 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester ved gjeninnførsel av registrerte hester til løp, konkurranser og kulturelle begivenheter etter midlertidig eksport...

Commission Decision 2006/542/EC of 2 August 2006 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the reentry of registered horses for racing, competion and cultural events after temporary export...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten omhandler en endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige betingelser for utstedelse av helsesertifikat ved gjenninnførsel av hester som har deltatt i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer etter midleretidig utførsel.

Overskriften til vedlegg VII til vedtak 93/195/EØF blir her endret og skal lyde:

Helsesertifikat

- for gjenninnførsel av registrert hest som har deltatt i Endurance World Cup eller De Asiatiske Leker etter midlertidig utførsel i en periode på mindre enn 60 dager.

Grensen for gjenninførsel fra tredjeland var tidligere generelt satt til maksimum 30 dager; den utvides for disse to arrangement til 60 dager.

Vurdering

Vedtaket krever endring av Forskrift 31.12.1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/542/EF
Celexnr.: 32006D0542

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker