Anbefaling - Fusarium toksiner

Kommisjonsanbefaling 2006/583 EF av 17 August 2006 om å hindre og redusere innhold av Fusarium toksiner i korn og kornprodukter...

Commission Recommendation 2006/583/EC of 17 August 2006 on the prevention and reduction of Fusarium toxins in cereals and cereal products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.  

Sammendrag av innhold

Norge laget for noen år siden et dokument for Codex Alimentarius som omhandlet hvordan kornet kunne dyrkes og lagres for å hindre/redusere innhold av fusariumtoksinet zearalenon. Deretter deltok Norge sammen med USA og Sverige ved utarbeidelsen av et dokument for Codex som omhandlet hvordan kornet kunne dyrkes og lagres for å hindre/redusere innhold av alle aktuelle mykotoksiner. Dette arbeidet ble senere videreført i en EU-ekspertgruppe under Kommisjonen hvor Norge også deltok. Den foreliggende anbefaling fra EU er et resultat av en samlet vurdering av hvilke prosedyrer som er mest egnet for å redusere muggsoppvekst på korn dyrket i EØS-land. Sammenlignet med det opprinnelige Codex dokumentet så har en her fokusert på fusariumtoksiner i korn, mens andre toksiner som ochratoksin A og aflatoksiner er utelatt. Dette fordi okratoksin A først og fremst dannes i korn under lagring, mens fusariumtoksiner dannes i korn på åkeren. Aflatoksiner ble utelatt fordi det hovedsakelig dannes i mais og at betingelsene for vekst er annerledes enn for fusariumtoksinene. Forøvrig kan nevnes at klimatiske forhold i Norge ikke er optimale for dannelse av aflatoksiner.

Rettsakten 2006/583/EF er en anbefaling for dyrking og lagring av korn og kornvarer for å hindre/redusere innhold av fusariummuggsopp som kan produsere fusariumtoksiner i kornet. Innsamling av analysedata ledet av EU med deltakelse av Norge over innhold av fusariumtoksiner i korn over flere år viser at innhold av fusariumtoksiner er vidt distribuert. Spesielt for deoksynivalenol (DON) er diettinntaket for barn og ungdom nær tolerabelt daglig inntak (TDI). Zearalenon kan også være tilstede i kontaminerte varer, men inntaket er som oftest betydelig under TDI verdier for småbarn som er mest utsatt. Fumonisiner kan i enkelte sommere med mye regn være tilstede i mais i betydelige mengder.

Både Codex og EU har derfor sett det som viktig at det utarbeides anbefalinger som kan redusere innhold av fusariumtoksiner i korn og kornvarer og også at disse anbefalingene gjennomføres i størst mulig grad.


Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring


Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Ut fra at innhold av Fusarium toksiner også kan være høyt i korn dyrket i Norge så mener Mattilsynet at det er viktig at slike anbefalinger med eventuelle tilpasninger til norske forhold også blir tatt i bruk her i landet. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/583/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006H0583

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2006
Frist returnering standardskjema: 11.12.2006
Dato returnert standardskjema: 22.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen