Økologi - inntak av fôr til/fra sesongbeite

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1851/2006 av 14. desember 2006 om endring av vedlegg I til Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 1851/2006 of 14 December 2006 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten har blitt diskutert i arbeidsgruppen under Kommisjonens faste komité for økologisk produksjon (SCOF), hvor representanter fra LMD og Mattilsynet har deltatt. Kommisjonens forslag fikk støtte av flertallet på møtet i SCOF den 21. september 2006, og ble godkjent den 14. desember 2006.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 6. juli 2007 ved EØS-komitébeslutning 078/2007. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for at økologiske husdyr kan beite på ikke-økologiske arealer under transport til, fra og mellom sesongbeite (transhumance), såfremt forflytningen foregår ved at dyrene selv går. Fôret dyra tar opp ved å beite på ikke-økologiske arealer under forflytningen må ikke utgjøre mer enn maksimalt 10 % av total fôrinntak per år.  

I utgangspunktet er det krav om 100 % økologisk fôr til økologiske husdyr. Ut 2007 er det likevel tillatt å benytte noe ikke-økologisk fôr til drøvtyggere hvis økologisk fôr ikke er tilgjengelig. Formålet med rettsakten er å sikre den tradisjonelle bruken av utmarksbeiter i økologisk husdyrhold, også etter at denne unntaksmuligheten utgår.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften).

Rettsakten medfører ingen endringer utover å sikre bruk av utmarksressurser i økologisk husdyrhold etter 2007. Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover fordelen med å fortsette denne typen drift.    

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Forslag om å implementere rettsakten har vært på høring, og det har ikke kommet noen innspill til forslaget.

Vurdering

Begrepet "transhumance" mangler en definisjon i regelverket for økologisk landbruk, og i diskusjonene på arbeidsgruppemøtene har det kommet tydelig fram at ulike medlemsland tolker dette begrepet forskjellig. Sesongbetont beite i utmark praktiseres da også svært forskjellig i ulike deler av Europa. I enkelte land forflyttes dyra fra et beiteområde til et annet flere ganger i løpet av sesongen, og dermed kan fôrinntaket under forflytningen utgjøre en betydelig del av det årlige totale fôrinntaket. I Norge vil fôret som tas opp under forflytning av dyr til og fra utmarksbeite i de fleste tilfeller være lite siden det meste av transporten foregår med lastebil, og dyra i de aller fleste tilfeller flyttes en gang på forsommeren og en gang om høsten.   

Norske myndigheter anser det som viktig at bruk av utmark sikres i økologisk husdyrhold, da dette er en viktig ressurs i deler av husdyrholdet og i samsvar med prinsippene for økologisk landbruksproduksjon. Norske myndigheter har derfor støttet forslaget, men har kommet med diverse innspill til formuleringen av teksten i rettsakten. 

Det ikke har kommet noen innspill til forslaget om å implementere rettsakten i høringsrunden.

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)1851
Rettsaktnr.: 1851/2006
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32006R1851

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2007
Frist returnering standardskjema: 28.02.2007
Dato returnert standardskjema: 25.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.10.2007
Høringsfrist: 16.11.2007
Frist for gjennomføring: 17.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen