Såvarer - navnsetting grønnsaksarter

Kommisjonsdirektiv 2006/124/EF av 5. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 92/33/EØF om omsetning av plante- og formeringsmateriale av grønnsaksplanter unntatt frø og rådsdirektiv 2002/55/EF om omsetning av grønnsaksfrø...

Commission Directive 2006/124/EC of 5 December 2006 amending Council Directive 92/33/EEC on the marketing of vegetable propagating and planting material other than seed and Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. juli 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 75/2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter endringer i de lister over plantearter som rådsdirektiv 92/33/EØF om omsetning av plante- og formeringsmateriale av grønnsaksplanter unntatt frø og rådsdirektiv 2002/55/EF om omsetning av grønnsaksfrø gjelder for.

Dette innebærer at:

  • Bestemmelsene i de to direktivene vil gjelde for nøyaktig de samme artene. 
  • Zea mays L. (var. sukkermais) oppføres som ny art av grønnsaker i begge direktiver (andre varieteter av Zea mays L. er oppført som kornart under rådsdirektiv 66/402/EØF)
  • Det gjøres rettinger i en del latinske navn som har vært ukorrekte eller ufullstendige i direktivene

Merknader

Rettsakten medfører behov for regelverksendring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/124/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0124

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2006
Frist returnering standardskjema: 19.01.2007
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 075/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2007
Høringsfrist: 07.09.2007
Frist for gjennomføring: 02.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen