Såvarer - sammenlignende forsøk

Kommisjonsvedtak 2006/934/EF av 14. desember 2006 om fortsettelsen i 2007 med de sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF som ble påbegynt i 2005 ...

Commission Decision 934/2006/EC of 14 December 2006 on the continuation in the year 2007 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis L. under Council Directive 2002/55/EC started in 2005 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 75/2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at en serie med sammenlignende prøver og analyser i EU-landene av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. (asparges) som ble påbegynt i 2005, skal videreføres i 2007. Denne prøve- og analyseserien ble opprinnelig fastsatt ved kommisjonsvedtak 2005/5/EF, og prøver og analyser skal fortsette i samsvar med denne.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

De enkelte medlemsland deltar vanligvis i slike prøveserier for de artene som det normalt produseres og omsettes såvarer og/eller formeringsmateriale av i de respektive land.

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at Norge deltar med prøver av såvarer og formeringsmateriale til slike forsøk, og Norge pleier derfor å være med i forsøksopplegget for arter som er aktuelle for såvareproduksjon i Norge. Denne rettsakten, og dermed prøveserien, gjelder imidlertid kun for asparages. Asparges er en art som det ikke foregår kommersiell produksjon eller omsetning av frø eller formeringsmateriale her i landet. Det er derfor ikke aktuelt for Norge å delta i denne forsøksserien.

Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/934/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF
Celexnr.: 32006D0934

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2006
Frist returnering standardskjema: 31.01.2007
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 075/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.08.2007

Lenker