"Co-ordination and Transfer"-forordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1032/2006 om krav til automatiske systemer for utveksling av flight data i forbindelse med notifisering, koordinering og overføring av data mellom enheter i lufttrafikkstjenesten ("Co-ordination and Transfer")...

Commission Regulation (EC) No 1032/2006 of 6 July 2006, laying down requirements for automatic systems for the exchange of flight data for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Arbeidet med IRer vedrørende interoperabilitet ble igangsatt av Eurocontrol i april 2004 med bakgrunn i mandater gitt av EU til å utvikle forslag til regelverk.


Behandlingen i Eurocontrol forut for overleveringen til Kommisjonen, har vært grundig og har involvert berørte aktører. Regelverket ble noe forsinket fra Eurocontrol på grunn av grunnleggende og tungtveiende kommentarer om grensesnittet mellom sivil og militær luftfart, tidspunktet for forordningens ikrafttredelse og overgangsordninger, i tillegg til erkjennelse av nødvendigheten av å inkludere sikkerhetskrav i forbindelse med interoperabilitet.

Etter gjennomgang på flere møter ble forslaget ble godkjent av Single Sky komiteen i desember 2005. Forut for avstemningen i Single Sky Komiteen uttrykte Norge støtte til vedtakelsen av forordningen.

Sammendrag av innhold

Som for hjemmelsforordningen (forordning (EF) nr. 552/2004 – jf. EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006) er forordningens formål ivaretakelse av flysikkerhet ved å sikre interoperabilitet mellom ulike systemer, komponenter og tilhørende prosedyrer som benyttes av de ulike lufttrafikktjenesteenhetene i Europa. Frem til nå har kravene som sikrer interoperabilitet, i liten grad vært formelt forankret i lov/forskrift, selv om en viss grad av interoperabilitet har vært oppnådd gjennom Eurocontrols arbeid.

Forordningen omhandler de nærmere bestemmelser for koordinering og overføring av data mellom ulike lufttrafikktjenesteenheter. Det settes krav til systemer for utarbeiding av flygedata hos lufttrafikktjenesteenhetene som håndterer sivil trafikk, samtidig som det settes krav til systemer for utveksling av flygedata i den grad det eksisterer flere systemer som må utveksle informasjon med hverandre i forbindelse med sivile lufttrafikktjenesteenheter og militære kontrollenheter.

Forordningen forutsetter at Eurocontrol, når det gjelder forhold som fordrer operasjonell koordinering mellom flysikringstjenestetilbydere, kan få i oppdrag å utarbeide nærmere fellesskapsspesifikasjoner som blir en form for ikke-bindende regelverk ved at dersom disse følges, er det forutsatt at kravene i forordningen er oppfylt.

Merknader

Arbeidet vedrørende interoperabilitet ble igangsatt av Eurocontrol i april 2004 på bakgrunn av mandat gitt av EU for å utvikle forslag til regelverk. Behandlingen i Eurocontrol før overleveringen til Kommisjonen har vært grundig og har involvert berørte aktører. Regelverket ble noe forsinket fra Eurocontrol på grunn av grunnleggende og tungtveiende kommentarer om grensesnittet mellom sivil og militær luftfart, tidspunktet for forordningens ikrafttredelse og overgangsordninger, i tillegg til erkjennelsen av nødvendigheten av å inkludere sikkerhetskrav i forbindelse med interoperabilitet. Etter gjennomgang på flere møter ble forslaget godkjent av Komiteen for det felles luftrom i desember 2005. Forut for avstemningen i Komiteen for det felles luftrom uttrykte Norge støtte til vedtakelse av forordningen.

Regelverket har i første rekke betydning for tekniske løsninger og utøvelsen av Avinors og Forsvarets virksomhet. Avinor og Forsvaret har hovedsakelig sammenfallende interesser hva angår utformingen av forordningen. I forbindelse med prosessen under behandlingen av regelverket i Komiteen for det felles luftrom har Luftfartstilsynet hatt en løpende dialog med Avinor og Forsvaret.

De tekniske løsninger som skal muliggjøre forordningen er under utvikling innenfor den industrisektoren som beskjetiger seg med lufttrafikkstyringsystemer. Utviklingen er et samarbeid mellom nasjonale operatører av lufttrafikkstyringssystemer (ATM), industrien og nasjonale myndigheter, med finansielt bidrag fra EU. For å tilfredsstille forordningen vil Avinor integrere de tekniske løsninger i egne ATM-systemer. Avinors investeringsprogram er innrettet mot en systemoppgradering i samsvar med forordningens forutsetninger.

Forordningen kan innarbeides i norsk rett som forskrift med hjemmel i luftfartsloven.          

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har ikke spisskompetanse på dette området. Norske myndigheter støtter seg derfor til de faglige anbefalinger fra blant annet Eurocontrol om at forordningen vil kunne bidra til å bedre flysikkerheten, og finner at eventuelle administrative og kostnadsmessige ulemper i utgangspunktet vil oppveies av dette. På denne bakgrunn er Luftfartstilsynet positiv til norsk tilslutning til forordningen. Avinor og Forsvaret har deltatt på møter i forbindelse med Eurocontrols konsultasjonsprosess høsten 2004 og har kommet med skriftlige høringskommentarer. Forordningen er samlet sett akseptabel for Avinor og Forsvaret. Forordningen vil tre i kraft for Norge først etter at hovedforordningene om et felles europeisk luftrom har trådt i kraft (jf. St.prp. nr. 87 (2005-2006).

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Eurocontrol har gjennomført en omfattende konsultasjonsprosess (høring) høsten 2004 i forbindelse med utarbeidelsen av regelverket. Etter dette har Eurocontrol hatt arbeidsgrupper om resultatet av konsultasjonsprosessen. Avinor og Forsvaret har ikke deltatt i utarbeidelsen av forordningen i Eurocontrol, men har deltatt på møter i konsultasjonsprosessen og kommet med skriftlige høringskommentarer.

Forordningen innebærer at det må gjøres en samsvarsvurdering av nye og eksisterende systemer, såkalt "Verification of Systems". Overgangsordninger sikrer hensiktsmessig innfasing av kravene. For nye systemer gjelder kravene i forordningen fra 1. januar 2009, samtidig som kravene gjelder fullt ut for alle systemer fra 31. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1023/2006
Basis rettsaktnr.: 0552/2004
Celexnr.: 32006R1032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2006
Frist returnering standardskjema: 18.08.2006
Dato returnert standardskjema: 28.08.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.02.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.05.2007

Lenker