Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/115/EF av 17. februar 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Fellesskapet og oppheving av vedtakene 2006/86/EF, 2006/90/EF, 2006/91/EF, 2006/94/EF, 2006/104/EF og 2006/105/EF...

Commission Decision 2006/115/EC of 17 February 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in wild birds in the Community and repealing Decisions 2006/86/EC, 2006/90/EC, 2006/91/EC, 2006/94/EC, 2006/104/EC and 2006/105/EC (notified under document n...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl.

Sammendrag av innhold

Rettsakten regulerer visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Fellesskapet og opphever vedtakene 2006/86/EF, 2006/90/EF, 2006/91/EF, 2006/94/EF, 2006/104/EF og 2006/105/EF. 

Når høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A virus av subtype H5 er bekreftet hos viltlevende fugler og neuraminidase type N1 er enten mistenkt eller bekreftet, skal nasjonale veterinærmyndigheter opprette en risikosone og observasjonssone rundt funnstedet.

Risikosonen skal ha en radius på minst 3 km og observasjonssonen en radius på minst 10 km inkludert risikosonen. Ved opprettelse av sonene skal det tas hensyn til geografiske, administrative, økologiske og epidemiologiske faktorer som er relevante for aviær influensa, samt kontrollmuligheter.

Dyreeiere med dyrehold med fjørfe som holder til i risiko- og observasjonssonen plikter å melde fra om sin eksistens til nasjonale veterinærmyndigheter og har ansvar for at relevante smitteforebyggende tiltak gjennomføres i dyreholdet.

I risiko- og observasjonssonen gjelder restriksjoner i forhold til flytting og transport av fjørfe, rugeegg og biprodukter av fjørfe. Rettsakten regulerer også unntak fra forbudet i risiko- og observasjonssonen for levende fugl, rugeegg og produkter av fjørfe.

Dersom H5N1 bekreftes hos viltlevende fugl, skal risikosonen opprettholdes i minst 21 dager og observasjonssonen i minst 30 dager etter siste positive analyseresultat fra et klinisk tilfelle hos viltlevende fugl.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/115/EF
Celexnr.: 32006D0115

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.05.2006

Lenker