Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/20/EF av 26. januar 2005 om endring av 2005/59/EF når det gjelder hvilke områder planen for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin i Slovakia skal gjelde for...

Commission Decision 2006/20/EC of 23 December 2005 amending Decision 2005/59/EC as regards areas where the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs is to be implemented in Slovakia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er rettet mot Slovakia. Den endrer vedtak 2005/59/EF hva angår de områder som planen for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin i Slovakia skal gjelde for.

Rettsakten bygger på opplysninger gitt til Kommisjonen av slovakiske myndigheter om at klassisk svinepest i villsvinbestanden er bekjempet og utryddet i enkelte områder. Disse områdene tas derfor nå ut av planen.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/20/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/59/EF
Celexnr.: 32006D0020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2006
Frist returnering standardskjema: 10.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen