Vet - tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2006/14/EF av 11. januar 2006 om endring av tillegg B til vedlegg XII i tiltredelsestraktaten 2003 når det gjelder visse virksomheter innen kjøtt-, melke- og fiskesektoren i Polen...

Commission Decision of 11 January 2006 amending Appendix B to Annex XII to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat, milk and fish sectors in Poland...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

03.06.2008: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder gjelder overgangsordninger for nye medlemsstater og endrer tillegg B til vedlegg XII i tiltredelsesakten 2003 som gir overgangsbestemmelser for en rekke virksomheter. Ifølge erklæring fra polske myndigheter har visse virksomheter innen kjøtt-, melke- og fiskesektoren gjennomført en oppgradering og tilfredsstiller fullt ut kravene i fellesskapslovgivningen. Disse virksomhetene fjernes derfor fra listen over virksomheter med overgangsbestemmelser.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/14/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2006
Frist returnering standardskjema: 03.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen