Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/740/EF av 20. oktober 2005 om endring av vedtak 2005/693/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland...

Commission Decision 2005/740/EC of 20 October 2005 amending Decison 2005/693/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in Russia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 23. oktober 2005 nr. 1225 om endring i forskrift 13. oktober 2005 nr. 1199  om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/693/EF. Endringen medfører en oppdatering av listen over områder fra Russland hvor det er forbudt å innføre andre levende fugler enn fjørfe. Dette gjelder fugler som omfattes av importbestemmelsen i vedtak 2000/666/EF samt fugler som eieren bringer med seg, herunder fugler holdt som kjæledyr.

Det er fremdeles forbudt å innføre fjær og fjærkomponenter fra regionene listet opp i vedlegg I. Innførsel av fjær og fjærkomponenter som kommer fra andre steder enn regionene listet opp i vedlegg I må følges av et helsesertifikat, som bekrefter at betingelsene i denne forskrift er oppfylt, jf. vedtak 2005/693/EF.

Unntatt fra forbudet er import av fjær og fjærkomponenter som er behandlet. Ved import av fjær og fjærkomponenter skal forsendelsen følges av et handelsdokument, som bekrefter at de behandlede fjærene eller fjærkomponentene er blitt dampbehandlet, eller har gjennomgått en tilsvarende metode, hvor det sikres at det ikke skjer noen overføring av patogener. Handelsdokument kreves ikke for pyntefjær som har gjennomgått behandling, fjær gjennomgått behandling som reisende medbringer til privat bruk, eller forsendelse av fjær gjennomgått behandling sendt til privatpersoner for ikke industriell bruk.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Notifikasjon er sendt til ESA på form1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/740/EF
Celexnr.: 32005D0740

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen