Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/10/EF av 30. desember 2004 om endring av vedtak 2004/666/EF når det gjelder gjeninnføring av vaksinering i visse deler av Italia som er rammet av lavpatogen aviær influensa og utvidede forflytningskontrolltiltak...

Commission Decision 2005/10/EC of 30 December 2004 amending Decision 2004/666/EC as regards the reintroduction of vaccination in certain parts of Italy affected by low pathogenic avian influenza and extending movement control measures...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten retter seg kun mot Italia og krever ingen endring av norsk regelverk.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2004/666/EF når det gjelder gjeninnføring av vaksinering i visse deler av Italia som er rammet av lavpatogen aviær influensa og utvidede forflytningskontrolltiltak.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/10/EF
Celexnr.: 32005D0010

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker