Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/23/EF av 20. januar 2006 om endring av vedtak 2005/710/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Romania...

Commission Decision 2006/23/EC of 20 January 2006 amending Decision 2005/710/EC concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic influenza in Romania (notified under document number (2006) 61)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 13. juni 2006 nr. 625 om endring i forskrift 14. oktober 2005 nr. 1202 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Romania.

Rettsakten retter seg mot Romania og medlemsstatene etter utbrudd av aviær influensa. Romania har gjennomført strenge tiltak for bekjempelse av sykdommen og underrettet Kommisjonen om situasjonen. Dette medfører at importrestriksjonene kun gjelder de berørte risikoområdene i Romania.

På bakgrunn av dette er det forbudt å innføre levende fjørfe, struts, oppdrettsfugl, fuglevilt og rugeegg fra ovennevnte arter fra hele Romania. Fra områdene Tulcea, Constanta, Galati, Braila, Ialomita og Calarasi er det forbudt å innføre ferskt kjøtt av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt. Forbudet gjelder også kjøttprodukter og blandingsprodukter inneholdende kjøtt fra de nevnte arter. Videre gjøres det forbud mot import av råvarer inneholdende komponenter av ovennevnte arter til bruk i produksjon av vanlig fôr og kjæledyrfôr. Samtidig er det forbudt å innføre konsumegg, ubehandlede trofeer av fugler og ubehandlede fjær og fjærkomponenter.

Unntatt fra importforbudet gjelder produkter av fugl slaktet før 1. august 2005. Unntaket gjelder også for kjøttprodukter av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt, når kjøttproduktet er varmebehandlet i henhold til bokstavene B, C eller D i kapittel 4 i vedlegg II til vedtak 2005/432/EF.

Videre skal forsendelser av ferskt kjøtt av fjørfe, struts og fuglevilt, kjøttprodukter og blandingsprodukter av nevnte arter, samt råvarer inneholdende komponenter av ovennevnte arter til bruk i produksjon av vanlig fôr og kjæledyrfôr følges av et helsesertifikat.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/23/EF
Celexnr.: 32006D0023

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker