Vet - import akvakulturprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/514/EF av 13. juli 2005 om endring av vedtak 96/609/EF som fastsetter spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse Elfenbenskysten, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

Commission Decision 2005/514/EC of 13 July 2005 amending Decison 96/609/EC laying down special conditons governing the import of fishery and aquaculture products originating in the Ivory Coast, as regards the competent authority and the model health certificate...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Elfenbenskysten og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 96/609/EF og fastsetter ny kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiske- og akvakulturprodukter ved eksport fra Elfenbenskysten. Det fastsettes videre endrede vilkår for import til Fellesskapet av fiske- og akvakulturprodukter fra Elfenbenskysten. Helsesertifikat som skal følge forsendelsen, er endret og følger som vedlegg til rettsakten. Liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport, er de samme som i vedtak 96/609/EF.

Rettsakten krever ikke regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten kreve ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/514/EF
Celexnr.: 32005D0514

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen