Vet - import akvakulturprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/505/EF av 13. juli 2005 om endring av vedtak 96/355/EF som fastsetter de spesielle vilkårene for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Senegal, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

Commission Decision 2005/505/EC of 13 July 2005 amending Decision 96/355/EC laying down special conditions governing the import of fishery and aquaculture products originating in Senegal, as regards the competent authority and the model of health certificate...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Senegal og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse om den endrede rettsakten ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 96/355/EF og fastsetter ny kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiske- og akvakulturprodukter ved eksport fra Senegal. Det fastsettes videre vilkår for import til Fellesskapet av fiske- og akvakulturprodukter fra Senegal. Helsesertifikat som skal følge forsendelsen, er endret og følger som vedlegg til rettsakten. Liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport er de samme som i vedtak 96/355/EF.

Rettsakten krever ikke regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/505/EF
Celexnr.: 32005D0505

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen