Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/219/EF av 11. mars 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om oppsetting av liste over tredjestater som medlemsstatene kan importere fiskeprodukter til humant konsum fra, når det gjelder Saudi-Arabia...

Commission Decision 2005/219/EC of 11 March 2005 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to Saudi Arabia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Saudi-Arabia er ført opp på Mattilsynets liste. Meddelelse om dette ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 97/296/EF og tar Saudi-Arabia inn på liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra. I vedtak 2005/218/EF er det fastsatt spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra Saudi-Arabia. Landet må også føres opp på tredjelandsliste. For enkelthets skyld byttes hele tredjelandslisten ut med en oppdatert liste der Saudi-Arabia også er med.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Mattilsynets liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra, må endres.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/219/EF
Celexnr.: 32005D0219

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen