Endring i kravene til kontrollsystemer for utslipp

Kommisjonsdirektiv 2006/51/EF av 6. juni 2006 om endringer med hensyn til tilpasning til den tekniske utviklingen, av bilag I til Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/55/EF og bilag IV og V til direktiv 2005/78/EF hva angår kravene til kontrollsystemer for utslippsbegrensning til bruk i kjøretø...

Commission Directive 2006/51/EC of 6 June 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Annex I to Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council and Annexes IV and V to Directive 2005/78/EC as regards requirements for the emission control monitoring system ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt av EU-kommisjonen 6. juni 2006 og er til behandling i EØS/EFTA landene.

Gjeldende norsk rett på området

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 25 implementerer de tidligere direktivene 2005/55/EF og 2005/78/EF.

Kommisjonsdirektiv 2006/51/EF av 6. juni 2006 gjør endringer i direktiv 2005/55/EF, direktiv 2005/78/EF og i direktiv 70/156/EØF (typegodkjenningsdirektivet).

Som følge av den tekniske utviklingen er det hensiktsmessig å innføre bedre krav til kontrollsystemer for utslippsbegrensning ved typegodkjenning. Dette for å hindre manipulasjon av kontrollsystemet som fører til redusert utslippsbegrensning.

Siden det ikke er behov for særskilte tekniske løsninger for NOx-rensing på gassmotorer, er det heller ikke behov for strengere krav til kontrollsystemer for NOx-utslippsbegrensning for gasskjøretøyer. Gasskjøretøy er derfor unntatt fra dette kravet.

Endringene i Bilag I til 2005/55/EF gjelder tillegg av definisjoner samt endringer i punkt 6.5, som utvides til mer omfattende kontrollrutiner.

I Bilag IV og V er det små endringer i rutiner og tillegg av tegn som skal benyttes i overenstemmelse med gjennomførelsesdatoer fastastt i direktiv 2005/55/EF.

Implementeringsfristen er 8. november 2006

Vurdering

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 25 inneholder bestemmelser om avgass, og forskriftens kapittel 25 må endres for å implementere direktivet.

Direktivet vil ikke få vesentlige økonomiske konsekvenser eller medføre store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har sittet i arbeidsgruppen som har arbeidet med dette direktivet. Direktoratet har vært enig i forslagene, og ikke kommet med endringsforslag.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)51
Rettsaktnr.: 2006/51/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/55/EF
Celexnr.: 32006L0051

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.06.2006
Frist returnering standardskjema: 24.07.2006
Dato returnert standardskjema: 25.09.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.11.2006

Lenker

Til toppen