Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - ADNS, BSE

Kommisjonsvedtak 2003/724/EF av 10. oktober 2003 om midlertidig unntak fra direktiv 82/894/EØF vedrørende frekvensen av rapport om primærutbrudd av bovin spongiform encefalopati...

Commission Decision 2003/724/EC of 10 October 2003 granting a temporary derogation from Directive 82/894/EEC as regards the frequency of notification of primary outbreaks of bovine spongiform encephalopathy...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten unntar fra plikten nedfelt i direktiv 82/894/EØF om å rapportere primærutbrudd av BSE til Kommisjonen og andre medlemsstater innen 24 timer etter bekreftet tilfelle. Tilfellene skal rapporteres i samsvar med direktiv 82/894/EØF artikkel 4, dvs. ukentlig (mandager). Bakgrunnen er det relativt store omfanget av tilfeller, og at ukentlig rapportering er tilstrekkelig. Direktiv 82/894/EØF er en del av EØS-avtalen (jf. særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 100 for 1991-92).

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Statens dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet) i november 2003.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2003/724/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003D0724

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2003
Frist returnering standardskjema: 01.12.2003
Dato returnert standardskjema: 22.12.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen