Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2004 av 10. mars 2004 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 angående import av animalske biprodukter fra tredjestater...

Commission Regulation (EC) No 668/2004 of 10 March 2004 amending certain Annexes to Regulation (EC) No 1774 of the European Parliament and of the Council, as regards the importation from third countries of animal by-products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifisering jf artikkel 103 fra Island.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør tilføyelser til forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) for nye animalske produkter som kollagen, egg og aromatisk innmat (som smakstilsetting av kjæledyrfôr) med hensyn til bearbeiding, bruk og import.

Det kan tillates import av blod og blodprodukter fra drøvtyggere fra land med bluetongue til teknisk, farmasøytisk eller diagnostisk bruk når mottaker er beliggende i samme medlemsstat som importen finner sted til.

Huder og skinn av hovdyr kan importeres fra tredjestater som har vært fri for munn- og klovsyke i 12 måneder; tidligere krav var 24 måneder. Korrogendum 22. april 2006 retter opp feil i ett helsesertifikat (Kapittel 5(A)), der det fortsatt var krav om 24 måneder.

Det stilles strengere krav til apikulturprodukter for å forebygge spredning av liten kubebille og Tropilaelaps-midd.

Rettsakten gir mer detaljerte betingelser for import av animalske biprodukter som skal anvendes til fôr til kjæledyr eller til farmasøytiske eller andre tekniske produkter.

Vedlegg X med sertifikatmodeller endres i henhold til nye produkter og vilkår. Det samme gjelder for vedlegg XI med fortegnelse over tredjestater, som er godkjente for import.

Merknader

Rettsakten er implementert ved "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum".

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mai 2004.

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0668/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R0668

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2004
Frist returnering standardskjema: 01.06.2004
Dato returnert standardskjema: 27.10.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen