Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 79/2005 av 19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder melk, melkebaserte produkter og melkederivater, definert som kategori 3-materiale i forordningen...

Commission Regulation (EC) No 79/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the use of milk, milk-based products and milk-derived products, defined as Category 3 material in that Regulation...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifikasjon fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endrede krav til bruk av melk og melkeprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen), som leveres ut fra meierier til fôring av dyr som kan smittes med munn- og klovsyke. Biproduktforordningen angir at melk og bearbeidede melkeprodukter som skal brukes til fôring, må ha blitt pasteurisert ved 72ºC i 15 sekunder eller annen kombinasjon av temperatur og tid, som har tilsvarende effekt med hensyn til å gi en negativ reaksjon i fosfatasetesten. Behandlingen skal etterfølges av en tørkingsprosess eller en syrnings-prosess, som i minimum en time har en surhetsgrad lavere enn 6. Det angis videre at råvaren (upasteurisert melk) skal behandles ved en virksomhet, som er godkjent i henhold til biproduktforordningens artikkel 17 eller etter en komitologiprosess (artikkel 6 punkt 2 bokstav i).


Rettsakten gjennomfører følgende endringer:
1.    Melk og melkeprodukter, som skal brukes til fôring av produksjonsdyr kan bearbeides ved virksomheter som er godkjente etter direktiv 92/46/EØF.
2.    Melk, melkeprodukter og produkter som har vært i kontakt med upasteurisert/pasteurisert melk (f.eks. rengjøringsvann), kan etter følgende behandling ubegrenset anvendes som nasjonalt fôrmiddel og etter bilateral avtale også i grenseområde i tilliggende medlemsstat:
a). ultrahøy temperatur.
b). sterilisering med en F0 – verdi lik/større enn 3, oppvarmet til 115 ºC i 20 minutter, eller tilsvarende.
c). pasteurisert med 72 ºC i 15 sekunder, eller tilsvarende behandling som gir negativ reaksjon i fosfatasetest, etterfulgt av tørking eller syrningsprosess (pH verdi < 6 i minimum 1 time).
3.  Følgende produkter kan, etter en risikovurdering basert på ”best/worst case senario” i henhold til beredskapsplaner for bekjempelse av epizootier (spesielt munn- og klovsyke) benyttes som fôrmiddel på et begrenset antall godkjente gårder:
(i)  melk som kun er pasteurisert ved 72 ºC i 15 sekunder og produkter, inkl. rengjøringsvann, som har vært i kontakt med slik melk.
(ii) myse, fremstilt av ikke varmebehandlede melkeprodukter, med en pH – verdi lavere enn 6,0 og som skal sendes til gården minst 16 timer etter melkekoagulering.
(iii) ikke varmebehandlede produkter, inkl. rengjøringsvann.

Det forutsettes at produktene i 3 (i), (ii) og (iii) kan spores fra meieri til gårdsbruk og at de kun brukes i eget land. Produkter i kategori (iii) skal kun anvendes i besetninger som leverer slaktedyr, enten direkte til slakteri eller til oppfôringsbesetninger. Fra sistnevnte besetning kan det tillates at dyr videreføres til andre besetninger som ikke fôrer med kategori (iii)-produkter. Det forutsettes imidlertid at avsenderbesetningen i løpet av de siste 21 dagene før levering ikke har mottatt nye dyr eller har brukt fôrmidler av kategori (iii).

Produktene, uansett bearbeidingsstatus, som utleveres til fôring av hov- og klovdyr skal tilfredsstille de mikrobiologiske kravene i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002, vedlegg VII avsnitt D punkt 10.

Rettsaktens forord angir at Kommisjonen skal anmode EFSA om råd hvorvidt utfôring med vanlige konsumprodukter vil være tilfredsstillende med hensyn til å minimalisere risiko for smitte. Inntil slik rådgivning foreligger bør de i rettsakten angitte krav til bruk og kontroll med melk, melkeprodukter og produkter som har vært i kontakt med slike, følges opp med nasjonale kontrollordninger.

Merknader
Rettsakten er implementert ved "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum".

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0079/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen