Vet - tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2005/421/EF av 3. juni 2005 om endring av tillegg B til vedlegg IX i tiltredelsestraktaten 2003 angående visse virksomheter innen fisk-, kjøtt- og melkesektoren i Litauen...

Commission Decision 2005/421/EC of 3 June 2005 amending Appendix B to Annex IX to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat, milk and fish sectors in Lithuania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tillegg B til vedlegg IX i tiltredelsestraktaten 2003 som gir overgangsbestemmelser for en rekke virksomheter. Ifølge erklæring fra litauiske myndigheter har flere virksomheter gjennomført en oppgradering og tilfredsstiller fullt ut kravene i lovgivningen. Disse virksomhetene tas derfor ut av listen over virksomheter med overgangsbestemmelser. Noen virksomheter har innstilt sin virksomhet og tas derfor også ut av listen. 

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juni 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/421/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0421

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2005
Frist returnering standardskjema: 21.07.2005
Dato returnert standardskjema: 26.07.2005
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker