Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder Portugal...

Commission Regulation (EC) No 1993/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards Portugal...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 91/2005 av 8. juli 2005. Den ble gjennomført ved forskrift 29. desember 2005 nr. 1769 om endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE), og om oppheving av forskrifter om særskilte tiltak på grunn av BSE i Portugal.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg XI i forordning (EF) nr. 999/2001 slik at det ikke lenger er særskilte regler for Portugal når det gjelder listen over vev som anses som spesifisert risikomateriale. Videre medfører endringen at Portugal ikke lenger kan unnta virvelsøyle fra dyr under 30 måneder som SRM. Rettsakten opphever også vedtak 2001/376/EF som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak som følge av BSE i Portugal. I tillegg oppheves en rekke vedtak som fastsetter dato for når eksport av visse produkter fra Portugal kan skje. Bakgrunnen for endringene er at det har vært en nedgang i BSE-insidensen i Portugal, samt at Portugal nå gjennomfører tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001 tilfredsstillende; det er derfor ikke lenger behov for særskilte regler for Portugal.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), samt opphevelse av forskrift 1. mars 1999 nr. 276 om særskilte beskyttelsestiltak som er nødvendige på grunn av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal. Den må også gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1993/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R1993

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2005
Frist returnering standardskjema: 08.04.2005
Dato returnert standardskjema: 10.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.01.2006

Lenker